Košická kotlina

Kód územia

SKCHVU009

Výmera územia

17968,526 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Belža, Bočiar, Buzica, Byster, Cestice, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Chym, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Krásna, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, Perín, Seňa, Skároš, Sokoľany, Svinica, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa, Železiarne

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,57957922

Zemepiská dĺžka

21,24385072

Nadmorská výška (m)

Max

362

Priemerná

209

Min

159

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila heliaca, Ciconia ciconia, Coturnix coturnix, Dendrocopos syriacus, Falco cherrug, Strix uralensis

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Košická kotlina basin, subunits Košická rovina plane and Toryská pahorkatina upland and to the unit Bodvianska pahorkatina upland, subunit Abovská pahorkatina upland. Northern part of the site is formed of huge alluvial cones built of quarternary fluvial and proluvial deposits. Southern part of the site represents Abovská pahorkatina upland built of the Neogene deposits (sandy gravels, clays and silts with sands and gravels) with erosion ravines, slope deformations and strongly dilated outwashed cones. Eastern part of the site represents Toryská pahorkatina upland with a dominant hilly relief built of the deposits with a pelitic-detrital evolution. Redeposited rhyolite tuffs and tuffites are parts of the layers. The site switches from middle-broken highland through alluvial plane to slight-broken lowland with the terraced deposits covered with loess and loam. Despite being strongly affected by human activities, the site consists of a habitats mosaic. Substantial part of the site is covered with an arable land. Forest stands are represented with residuals of oak-hornbeam, thermophilous submediterranean oak and tormentil oak forests and oak-elm-ash and ash-alder alluvial forests. Forest monocultures occur in places. Non-forest vegetation is represented with the lowland and submountain hay-meadows, mesophile pastures, tall-herb communities of wet meadows and reed beds. Substantial part of meadows and pastures has been intensificated. Except the alluvial forests residuals the water streams are accompanied with herbal fringe vegetation. Water habitats (i.e. water reservoirs) are represented with floating and submerged vegetation of meso- and eutrophic lakes and the willow shrubs. Xerophile habitats, especially shrubs, orchards, gardens, graveyards, roads, railways, etc. are important features of an intensively utilized agricultural land. Percentage within biogeographic regions: Pannonic 88.33%, Alpine 11.67%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco cherrug and regularly nest here more than 1% of national population of Strix uralensis, Dendrocopos syriacus, Ciconia ciconia, Coturnix coturnix and Aquila heliaca.

Zraniteľnosť

Kosicka kotlina represents a typical example of intensively managed agricultural landscape with a certain proportion of its territory being impacted by a considerably high level of air pollution as a result of mass industrial production concentrated in the Kosice municipal area. Surface waters as well as groundwater resources of Kosicka kotlina also greatly suffer from mass pollution. Despite this fact, high level of pollution poses direct threat to the distribution of only one criteria bird species (White stork - Ciconia ciconia) as such and that is by substantial decrease of its main food source which is amphibians inhabiting wetland areas. Existence of the two rare birds of prey (criteria species) is being threatened by a potential destruction (directly resulting from the changed management practices) of the pasture near hamlet Grajciar where the only natural sushlik colony of the area is located. Preservation of this colony is of vital importance for sushlik representing the main source of food of these species. Plans for the construction of new industrial parks and factories as well as urban planning studies and local development plans shall therefore be thoroughly assessed also from the point of view of the potential impact of such actions on the survival of criteria species selected. With respect to the protection of these species it is necessary to pay appropriate attention to the following: strict control of the pesticide application and excessive use of fertilisers, support for the extensive forms of agricultural production, encouragement of the livestock grazing, prevention of the destruction of natural balks and encouragement of their increase, prevention of grass burning and the general prevention of nests destruction. Likewise, worth paying attention is the creation of the favourable conditions for the Saker falcon (Falco cherrug) breeding that can be achieved by using special camera system to monitor the critical sections of 22 kw power lines; fitting the critical sections of the power lines with proper ridge protection is also considered a desirable measure.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Holorub
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  baníctvo a lomy
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  továrne
  nakladanie s priemyselným odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  acidifikácia (prírodzená)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 85,7 14,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 62,5 25,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 55,6 44,4 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 80,0 10,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov