Gbelský les

Kód územia

SKUEV0904

Výmera územia

267,890 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Brodské, Čáry, Gbely, Kopčany, Kúty, Primoravské lúky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,72016539

Zemepiská dĺžka

17,05885136

Nadmorská výška (m)

Max

170

Priemerná

163

Min

155

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Osmoderma eremita

Popis územia

Územie je cenné z pohľadu výskytu lesných biotopov, mokradí, ktoré v minulosti komunikovali s riekou Moravou. Po regulácii rieky Morava, odvodnení rozsiahlej časti Gbelského lesa tu došlo k negatívnym zmenám vo vodnom režime.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodným spôsobom obhospodarovania lesných porastov a prenikaním nepôvodných a invázne sa šíriacich rastlín.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  holorub
  odstránenie sušiny
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  bane
  ťažba ropy, alebo plynu
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  škody spôsobené poľovnou zverou
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Ostatné druhy

Lacerta agilis, Natrix natrix, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 57,1 42,9 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 0,0 83,3 16,7 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov