Poiplie

Kód územia

SKCHVU021

Výmera územia

8054,780 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Balog nad Ipľom, Bušince, Čeláre, Dolinka, Fiľakovské Kováče, Holiša, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kalonda, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Lučenec, Malá Čalomija, Mikušovce, Muľa, Muľka, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Prša, Rapovce, Slovenské Ďarmoty, Šahy, Tešmák, Trebeľovce, Trenč, Veľká Čalomija, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom, Vrbovka, Záhorce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,16787536

Zemepiská dĺžka

19,43531185

Nadmorská výška (m)

Max

202

Priemerná

159

Min

121

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Dendrocopos syriacus, Galerida cristata, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Merops apiaster, Otus scops, Porzana porzana, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Sylvia nisoria

Popis územia

The site is an extensive alluvium with mostly regulated (unregulated in the very western part only) meandring stream of the Ipeľ River. Majority of the river is accompanied with more-less original shore vegetation. pobrežnou vegetáciou. Alluvium consists substantially of an arable land, partially of mesophile hay-meadows and extensively used pastures. In general the site is characterised as an intensively used agricultural land with the enclaves of rare habitats especially in the western part of the site, where the rare habitats of standing waters, marshes and mesophile hay-meadows with a concentration of rare and endangered fauna and flora species occur.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Ciconia ciconia, Lanius minor, Porzana parva, Porzana porzana, Alcedo atthis, Dendrocopos syriacus and is one of the five areas for nesting of Merops apiaster and Otus scops. Regularly nest here more than 1% of national population of Sylvia nisoria, Coturnix coturnix, Galerida cristata, Riparia riparia, Saxicola torquata, Circus aeruginosus and Ixobrychus minutus.

Zraniteľnosť

The balance of this area is most threatened by intensive forms of agricultural production and drainage of water-logged meadows in the River Ipel alluvia. Other potential risks include sandy site dredging and balk grass burning. Illegal hunting practices (chiefly illegal shooting of aquatic birds during their autumn migration) represent another real threat. Special attention should be paid to the restriction of the amount of fertilisers and pesticides being used and the preservation of the remaining fragmented vegetation.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  sklady
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
  skladovanie materiálov
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Hyla arborea, Lacerta agilis, Rana dalmatina, Stylurus flavipes, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 11,1 88,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 42,9 57,1 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Šidielko ozdobné vážky 47,1 47,1 5,8 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 87,5 12,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 81,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 68,3 19,5 12,2 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 28,6 42,9 28,5 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov