Dolný tok Ipľa

Kód územia

SKUEV0824

Výmera územia

200,660 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

25.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské luhy

tel.: 031 551 62 29
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda

Katastrálne územia

Horný chotár, Chľaba, Leľa, Malé Kosihy, Salka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,89412969

Zemepiská dĺžka

18,77597197

Nadmorská výška (m)

Max

120

Priemerná

112

Min

105

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Barbus meridionalis, Bombina bombina, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

Ipeľská niva je súčasťou geomorfologického podcelku Podunajskej pahorkatiny. Kvartérne fluviálne sedimenty tvoria pleistocénne a holocénne náplavy Ipľa zložené z piesčitých štrkov, pieskov a nivných humóznych hlín. Na týchto sedimentoch sa vyvinuli fluvizeme glejové a čiernice, pri pohorí Burda zasahujú k údolnej nive Ipľa hnedozeme a kambizeme. Vodné a močiarne biotopy tvoria akvatické a paludické rastlinné spoločenstvá a fytocenózy obnaženého dna. V záplavovom území rieky je podiel vegetácie akvatickej, pobrežnej drevinno-bylinnej a aluviálnych lúk približne rovnaký ako podiel lužných lesov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné reguláciou vodného toku a výstavbou bariér na vodnom toku neregulovanou rekreačnou výstavbou v okolí vodného toku intenzívnou poľnohospodárskou výrobou znečisťovaním vody vo vodnom toku znečisťujúcimi látkami organického a anorganického pôvodu

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  iné športovné / rekreačné zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
J - prirodzené zmeny systému  
  bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov
  malé vodné elektrárne
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov