Oravská vodná nádrž

Kód územia

SKUEV0304

Výmera územia

252,110 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Bobrov, Slanica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,42388889

Zemepiská dĺžka

19,52000000

Nadmorská výška (m)

Max

611

Priemerná

608

Min

604

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Castor fiber, Lutra lutra, Triturus montandoni

Popis územia

Two thirds of the site consist of the water reservoir with the industrial structure completed in 1953. Remaining third of the site is formed by the adjacent riparian vegetation, protective belt of forests surrounding the reservoir and wetland habitats located in the meandering Polhoranka stream alluvium. Geological basement is built by layers of late Tertiary sediments topped by the layers of Quaternary deposits of fluvial gravel-sand terraces. Water level in the reservoir fluctuates depending on the reservoir's operational regime.

Ciele ochrany

The site lies within the territory of the Mokrade Oravskej kotliny / Wetlands of Orava Basin Ramsar Site and Horná Orava SPA. It is considered as one of the most significant Slovak sites for the aquatic species of birds. Communities of oligotrophic to mesotrophic backwaters feature extremely rare taxon of Slovak flora Tillaea aquatica. The site harbours the only known population of the species in Slovakia.

Zraniteľnosť

The key threat factors include practical execution of the fishing rights (sporting angling), use of the area for recreation (sunbathing, swimming, boating) and removal of riparian vegetation.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  ťažba rašeliny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  lodné cesty
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
  nakladanie s komunálnym odpadom
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  ihrisko
  kemping
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Rana lessonae, Tillia aquatica, Utricularia vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov