Horná Orava

Kód územia

SKCHVU008

Výmera územia

59148,898 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Dolný Štefanov, Harvelka, Hladovka, Hruštín, Klin, Krušetnica, Kubínska Hoľa, Liesek, Lokca, Lomná, Mokradská Hoľa, Mútne, Námestovo, Námestovské Pilsko, Nová Bystrica, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Hámre, Oravské Veselé, Osada, Rabča, Rabčice, Riečnica, Sihelné, Slanica, Suchá Hora, Ťapešovo, Trstená, Ústie nad Priehradou, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, Veličná, Veľký Bysterec, Zákamenné, Záskalie, Zázrivá, Zubrohlava

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,44136972

Zemepiská dĺžka

19,38189004

Nadmorská výška (m)

Max

1725

Priemerná

1164

Min

603

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dryocopus martius, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Lanius excubitor, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picoides tridactylus, Picus canus, Porzana porzana, Sterna hirundo, Strix uralensis, Tetrao urogallus, Tringa totanus

Popis územia

The site is situated in a flysch zone of External Western Carpathians with a broken relief and different altitude. The site consists of a habitats mosaic from Oravská kotlina basin up to the highest positions of Oravské Beskydy Mts. Part of the site is extensively managed; a substantial part of agricultural land is made of grasslands.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Glaucidium passerinum, Crex crex, Picoides tridactylus, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Aquila pomarina, Ciconia ciconia and Ciconia nigra, one of the five most important areas for nesting of Tringa totanus and regularly nest here more than 1% of national population of Lanius collurio, Bonasa bonasia, Aegolius funereus, Dryocopus martius, Picus canus, Alcedo atthis, Caprimulgus europaeus, Bubo bubo, Strix uralensis, Porzana porzana, Aquila chrysaetos, Porzana parva, Coturnix coturnix, Phoenicurus phoenicurus, Lanius excubitor, Pernis apivorus and Sterna hirundo.

Zraniteľnosť

Forest management and its measures such as felling timed for breeding season, clear-cutting of old forests stands and removal of snags and broken trees, forest road construction, etc., represent one of the major threats to the existing populations of forest bird species. Application of improper mowing method (from the edges towards the centre of a particular plot) leads to the substantial decline in the numbers of bird species typical for agricultural landscape. As "controversial" are seen the following practices: grass burning in spring, widespread and uncontrollable picking of forest berries (mainly blueberries and cranberries) and mushrooms as well as increased spatial distribution of angling and recreational activities around the Orava dam causing the disturbance of local bird populations even on their breeding and resting grounds. Special caution should be exercised in the case of the following: application of fertilisers and pesticides, river sediment exploitation, water course regulation, preservation of fragmented vegetation, illegal poaching (mainly grouse and capercaillie) and the restoration of the overgrown meadows and pastures using appropriate management practices. Very important is the application of special protection on power lines mitigating the number of birds being electrocuted.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 22.404 % church - 0.023 % private - 19.903 % state - 40.466 % towns and municipalities - 4.365 % urbarial communities - 12.825 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie podrastu
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
  Exploatácia bez obnovy lesa
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
  ťažba rašeliny
  ručná ťažba rašeliny
  mechanické odstraňovanie rašeliny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  zábavný park
  kemping
  informačné centrá
  iné ľudské vplyvy
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  genetické znečistenie (fauna)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  budovanie kanálov
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (fauna)
  začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)
  predátorstvo
  antagonizmus s domácimi zvieratami
  parazitizmus (flóra)
L - prírodné katastrofy  
  búrky
  záplavy (prírodné procesy)
  prírodný požiar
  iné prírodné katastrofy

Ostatné druhy

Aconitum firmum subsp. firmum, Aeschna juncea, Agroeca proxima, Alces alces, Allium schoenoprasum subsp. alpinum, Andromeda polifolia, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Batrachium fluitans, Blechnum spicant, Bufo bufo, Calla palustris, Carex appropinquata, Carex atrofusca, Carex buekii, Carex canescens, Carex davalliana, Carex dioica, Carex flava, Carex chordorrhiza, Carex lasiocarpa, Carex limosa, Carex magellanica, Carex paniculata, Carex pauciflora, Carex pulicaris, Carex tumidicarpa, Cerastium alpinum subsp. babiogorense, Coenagrion hastulatum, Colias palaeno, Comarum palustre, Cornumutila quadrivittata, Cottus poecilopus, Crocus heuffelianus, Dactylorhiza ericetorum, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Diphasiastrum alpinum, Diphasiastrum complanatum, Diphasiastrum issleri, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Eleocharis quinqueflora, Epilobium nutans, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Eriophorum vaginatum, Gentiana pneumonanthe, Gentiana punctata, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gladiolus imbricatus, Gnaphosa microps, Gymnadenia conopsea, Helix pomatia, Hippochae variegata, Juncus alpinoarticulatus, Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus, Juncus bulbosus, Juncus filiformis, Juncus squarrosus, Ledum palustre, Lestes viridis, Leucorrhinia dubia, Leucorrhinia rubicunda, Lilium bulbiferum, Listera ovata, Lotus uliginosus, Lycopodiella inundata, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Malaxis monophyllos, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Muscardinus avellanarius, Myricaria germanica, Natrix natrix, Naumburgia thyrsiflora, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Ophioglossum vulgatum, Oxycoccus microcarpus, Oxycoccus palustris, Paludella squarrosa, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pedicularis sylvatica, Peucedanum palustre, Phoxinus phoxinus, Pilosella aurantiaca, Pinguicula vulgaris, Pinus mugo, Platanthera bifolia, Poa laxa, Rana lessonae, Rhodiola rosea, Rhynchospora alba, Salamandra salamandra, Salix herbacea, Salix myrtilloides, Salix rosmarinifolia, Sicista betulina, Soldanella carpatica, Sorex alpinus, Trientalis europaea, Triglochin palustre, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Utricularia minor, Utricularia vulgaris, Vaccinium uliginosum, Valeriana simplicifolia, Viola palustris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 10,0 90,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 38,1 61,9 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 30,0 40,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 27,5 72,5 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 50,0 31,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 0,0 85,7 14,3 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 63,6 18,2 18,2 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 28,6 14,3 57,1 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 9,1 72,7 18,2 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 54,5 45,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 17,6 82,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7110 Aktívne vrchoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 27,3 63,6 9,1 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 52,2 43,5 4,3 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 33,3 58,3 8,4 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 60,8 16,2 23,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov