NAPANT - správa NP

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa NP Nízke Tatry
Lazovná 10
974 01 Banská Bystrica


Popis pôsobnosti

Národný park Nízke Tatry je rozlohou najväcší národný park Slovenska. Jeho najvyšším vrcholom je Dumbier (2043 m n. m. ). Pohorie sa tiahne stredom Slovenska východo-západným smerom v dlžke takmer 100 km. Sedlom Certovica je rozdelené na 2 casti: západnú - Dumbierske Tatry a východnú - Královoholské Tatry. Masív Královej hole je pramenným miestom troch slovenských riek - Váhu, Hrona a Hnilca.
Z geologického hladiska je pohorie budované granitmi, kryštalickými bridlicami, ale tiež dolomitmi, vápencami i dalšími sedimentárnymi horninami. Na vápencové komplexy sa viažu rozsiahle krasové územia ako Demänovský, Bystriansky a Dumbiersky kras. Najdlhší jaskynný systém tvoria Demänovské jaskyne (24 km). V území sú sprístupnené 3 jaskyne - Demänovská jaskyna slobody, Demänovská ladová jaskyna a Bystrianska jaskyna.
Asi 90 % rozlohy územia pripadá na lesný pôdny fond (v ochrannom pásme 50 %). Kvetena je rozmanitá, s prevahou druhov typických pre podmienky chladnej klímy. Horskú flóru reprezentujú druhy ako zvoncek malický, horec Clusiov, plesnivec alpínsky, stokráska Micheliho, poniklec slovenský, metluška krivolaká, podbelica alpínska a dalšie.
Rozlahlost územia a pestrost podmienok podmienuje i zloženie fauny. Je to perspektívne územie najmä pre zachovanie velkých cicavcov, predovšetkým medveda, rysa a vlka. Zároven poskytuje priaznivé podmienky pre dalšie jestvovanie svišta i vysadeného kamzíka vrchovského tatranského. K dalším vysokohorským živocíchom patria aj vzácny hrabác tatranský a hrabác snežný. Významnými hniezdicmi v území sú napríklad orol skalný, orol kriklavý, vcelár obycajný, hluchán, tetrov a dalšie.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 64,3 35,7 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 Hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 11,4 74,3 14,3 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 14,7 64,7 20,6 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) kamzík vrchovský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 5,6 83,3 11,1 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 57,1 42,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 12,5 75,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 8,3 66,7 25,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 16,7 75,0 8,3 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 78,3 13,0 8,7 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 17,4 43,5 39,1 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 8,3 91,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 24,3 29,7 46,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 20,0 35,0 45,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 50,0 16,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská machorasty 33,3 16,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 81,3 18,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 93,3 6,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 42,9 47,6 9,5 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 93,3 6,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 52,4 42,9 4,7 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 48,4 45,2 6,4 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 62,5 37,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 54,3 37,1 8,6 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 5,9 82,4 11,7 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 66,7 25,0 8,3 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 30,0 60,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 65,4 11,5 23,1 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 93,3 6,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 37,5 12,5 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 87,5 12,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 89,5 10,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 46,2 41,0 12,8 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov