Palanta

Kód územia

SKUEV0737

Výmera územia

810,850 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Drienovec, Háj, Turňa nad Bodvou

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63027778

Zemepiská dĺžka

20,91750000

Nadmorská výška (m)

Max

704

Priemerná

447

Min

216

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Canis lupus, Echium russicum, Iris aphylla ssp. hungarica, Lynx lynx, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Onosma tornensis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Thlaspi jankae

Popis územia

The are is situated in the southern part of the Jasovská planina (Plateau) in the Slovak Karst to the north from the Vilage of Drienovce. Predominantly limestone geological mode is complicated, trhough the Miglinc Valley runs a line, that separates two tectonic textures. There are karst phenomena, such as dolines, fields of lapies and caves in this area. Dominant communities of the area are termophilic oak stands accompanied by the xerotherm bushy and grass-herb stands growing mainly on the southern to southwestern orientated steep slopes of the Jasovská planina (Plateau).

Ciele ochrany

The area is part of the Slovenský kras (Karts) National Park, Slovenský kras Special Protection Area and the Palanta Nature Reserve is also part of it. Typical for this area are the thermophilic oak stands with a frequent occurence of the xerotherm bushy and juniper communities, that complete thermophilic grass-herb and pioneer stands on the limestone substrate. Many rare plant and animal species (protected in Slovakia) are closely connected with these communities.

Zraniteľnosť

The locality is endangered mainly by the secondary overgrowning of grassland growths as a result of the absence of regular management (pasture). Mailnly illegal cutting has a negative impact on the forest biotops.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít

Ostatné druhy

Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aconitum anthora, Aconitum moldavicum, Aegithalos caudatus, Alyssum montanum subsp. brymii, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Anthus trivialis, Aquila pomarina, Astragalus vesicarius subsp. albidus, Bombycilla garrulus, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Bufo bufo, Buteo buteo, Campanula xylocarpa, Caprimulgus europaeus, Carduelis chloris, Carduus collinus, Cephalanthera damasonium, Certhia familiaris, Clematis recta, Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Coronella austriaca, Cuculus canorus, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Dryocopus martius, Dryomys nitedula, Emberiza cia, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Felis silvestris, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Galanthus nivalis, Glis (Myoxus) glis, Chrysopogon gryllus, Iris pumila, Isatis maeotica, Jurinea mollis subsp. macrocalathia, Jynx torquilla, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lilium martagon, Linaria pallidiflora, Linum flavum, Meles meles, Miniopterus schreibersi, Muscardinus avellanarius, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Onosma visianii, Orchis purpurea, Papaver dubium, Parus ater, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus major, Parus palustris, Pernis apivorus, Phelipanche purpurea, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Picus canus, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Podarcis muralis, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Rana dalmatina, Regulus regulus, Sciurus vulgaris, Sempervivum matricum, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Strix aluco, Strix uralensis, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 14,3 71,4 14,3 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 91,4 8,6 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 53,3 46,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thlaspi jankae peniažtek slovenský vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Onosma tornensis rumenica turnianska vyššie rastliny 37,5 50,0 12,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov