Číčovské luhy

Kód územia

SKUEV0182

Výmera územia

482,940 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Číčov, Kľúčovec, Trávnik

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,76759386

Zemepiská dĺžka

17,73151635

Nadmorská výška (m)

Max

115

Priemerná

110

Min

106

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Aspius aspius, Bombina bombina, Cirsium brachycephalum, Cobitis taenia, Graphoderus bilineatus, Gymnocephalus baloni, Leucorrhinia pectoralis, Lutra lutra, Microtus oeconomus mehelyi, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Umbra krameri

Popis územia

The site is vulnerable due to the current forest management practices – overall soil preparation, reforestation with the allochthonous wood species (Populus x euroamericana) and the consequential invasions of the flora species (e.g. Negundo aceroides, Solidago /sp./, Impatiens glandulifera, etc.)

Ciele ochrany

Well-preserved habitats of the softwood and hardwood floodplain forests and the standing waters plant communities. Populations of the annexed fish species. Population of protected Microtus oeconomus. The site overlaps with the Dunajské luhy SPA, Dunajské luhy Ramsar Site and Dunajské luhy Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the current forest management practices – overall soil preparation, reforestation with the allochthonous wood species (Populus x euroamericana) and the consequential invasions of the flora species (e.g. Negundo aceroides, Solidago /sp./, Impatiens glandulifera, etc.)

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.357 % private - 1.905 % state - 93.632 % towns and municipalities - 4.106 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  eutrofizácia (prirodzená)
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Hippuris vulgaris, Martes foina, Martes martes, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 28,6 28,6 42,8 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 40,0 20,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 18,2 81,8 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Vážka malá Libellulidae 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov