Senianske rybníky

Kód územia

SKCHVU024

Výmera územia

2718,132 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Hažín, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,68366106

Zemepiská dĺžka

22,06242484

Nadmorská výška (m)

Max

105

Priemerná

101

Min

99

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser albifrons, Anser erythropus, Anser fabalis, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Crex crex, Egretta garzetta, Gallinago gallinago, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Chlidonias leucopterus, Ixobrychus minutus, Limosa limosa, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Phalacrocorax carbo, Phalaropus lobatus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Recurvirostra avosetta, Tringa glareola, Tringa stagnatilis, Tringa totanus, Vanellus vanellus

Popis územia

The site represents an artifical fishpond in the lowland of Senianska depresia depression. Vegetation: communities of Phragmites australis, Carex sp., Salix cinerea and alluvial meadows of ass. Alopecurion pratnesis. Geological basement of the site consists of clayes, dust, sands and gravels.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Ardea purpurea, Egretta garzetta, Egretta alba, Platalea leucorodia, Nycticorax nycticorax, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Chlidonias hybridus, Recurvirostra avosetta and is one of the five areas for nesting of Limosa limosa and Tringa totanus.

Zraniteľnosť

Greatest nature conservation problem of this area is the so far unresolved conflict between the intensive forms of fishery management that directly contribute to the destruction of habitats important for bird species (macrophyte pond vegetation) and the existence of melioration system causing drainage and water-logged meadow desiccation. Thus in the future maintaining the regular water supply to the current reserve area will perhaps become the greatest challenge of the nature conservation. Attention should also be paid to the issues linked to illegal hunting and the abandonment of management on adjacent meadows (resulting in them being consequently overgrown by trees and shrub vegetation).

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  vylepšený prístup na lokalitu
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  biologické procesy

Ostatné druhy

Allium angulosum, Butomus umbellatus, Ceratophyllum submersum, Cicuta virosa, Eryngium planum, Fritillaria meleagris, Gratiola officinalis, Leucojum aestivum, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Thalictrum flavum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov