Váh

Kód územia

SKUEV0253

Výmera územia

289,840 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 448 42 17
fax:+421 52 448 42 17
Slovak Republic
Svit

Katastrálne územia

Bešeňová, Hrboltová, Hubová, Ivachnová, Kraľovany, Krpeľany, Likavka, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany, Šútovo, Švošov, Turík

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,11765095

Zemepiská dĺžka

19,23588649

Nadmorská výška (m)

Max

509

Priemerná

453

Min

430

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3220 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Cottus gobio, Hucho hucho, Leptidea morsei, Lutra lutra, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Romanogobio uranoscopus, Vertigo angustior, Zingel streber

Popis územia

The river on its stretch between Ružomberok town and the confluence with Orava River has cut a steep-sided V-shaped valley into the Šípska Fatra Mts. The valley represents major dividing line within the mountain range northern section of which used to be in the past part of Chočské vrchy Hills.

Ciele ochrany

The site features last unregulated stretch of the longest river of Slovakia (Váh River) in its upper and middle sections. The site harbours abundant native population of fish species Hucho hucho that has found here also ideal spawning grounds. Populations of other fish species, such as Gobio uranoscopus, Zingel streber and Cottus gobio also benefit local conditions.

Zraniteľnosť

The river flows through highly urbanised area that supports numerous industrial activities. Hence, potential risks to the aquatic forms of life are plentiful. Such risks, for example, include a serious possibility of large-scale industrial accidents. Stream flow pattern is to a great extent limited by the existence of industrial water bodies Liptovská Mara and Bešeňová.

Vlastníctvo

private - 94.265 % towns and municipalities - 5.735 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
  továrne
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s priemyselným odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)
  predátorstvo

Ostatné druhy

Alburnoides bipunctatus, Barbus barbus, Bufo viridis, Cottus poecilopus, Hyla arborea, Chondrostoma nasus, Myotis daubentonii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Thymallus thymallus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov