Fabiánka

Kód územia

SKUEV0355

Výmera územia

647,660 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Silica, Silická Jablonica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,57333333

Zemepiská dĺžka

20,54500000

Nadmorská výška (m)

Max

628

Priemerná

578

Min

531

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Bombina variegata, Canis lupus, Duvalius hungaricus, Iris aphylla ssp. hungarica, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Pulsatilla patens, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Spermophilus citellus

Popis územia

Majority of the site features segments of agricultural land whose characteristic properties are the outcomes of long established traditional forms of land management practices. Predominant communities of the site are those of 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Fetsuco-Brometalia) and 6240* Sub-Pannonic steppic grasslands. Roughly 5 % of the site is covered with the habitat type 9150 Medio- European limestone beech forests (Cephalanthero-Fagion). Sporadically featured are also the communities of 91H0* Pannonian woods with Quercus pubescens. Geological basement is formed by carbonate rocks predominate of which are limestone and dolomite. These sporadically protrude the surface to form exposed rocky outcrops. Due to the basement, substrates are typical for a high content of skeletic particles. The site harbours not only several species of flora and fauna of international importance (Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Lopinga achine, Bufo viridis, etc.) but also a whole number of nationally protected plant species (Cephalanthera damasonium, Linum flavum subsp. flavum, etc.).

Ciele ochrany

The site is situated in the Slovenský kras NP / Slovak Karst NP (partially also spreads to its buffer zone) holding at the same time the status of the UNESCO - MAB Biosphere Reserve. It also falls within the territory of the Important Bird Area (IBA) Slovenský kras and pending Slovenský kras SPA. The site provides valuable nesting grounds a number of bird species of European importance, such as Lanius collurio, Lullula arborea, Sylvia nisoria and Picus canus. Nationally recognised species of avifauna include, among others, taxa Coturnix coturnix, Alauda arvensis and Streptopelia turtur. The site has been selected for featuring a notably rich collection of non-forest plant communities associated with calcareous substrates.

Zraniteľnosť

Implementation of the non-sensitive methods of forest management combined with artificial regeneration can lead to undesirable changes in the status of local forests and their biological diversity. Typical features of local meadows and pastures communities can under no circumstances be preserved unless traditional forms of land management are still in place. Local practice of establishing illegal dumping sites for waste disposal is regarded as action particularly deleterious to the environment. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 93.904 % state - 6.096 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
J - prirodzené zmeny systému  
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Cephalanthera damasonium, Emberiza calandra, Eremogone micradenia, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lactuca perennis, Lilium martagon, Linum flavum subsp. flavum, Linum hirsutum, Lopinga achine, Muscardinus avellanarius, Orchis morio, Platanthera bifolia, Rana dalmatina, Salix phylicifolia, Scorzonera purpurea, Tephroseris integrifolia, Thalictrum simplex , Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Trinia glauca

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Duvalius hungaricus Behúnik maďarský chrobáky 20,0 0,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K koník Brunnerov rovnokrídlovce 11,8 58,8 29,4 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 25,0 25,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 92,9 7,1 Zobraziť druh v atlase
Lopinga achine (Scopoli, 1763) očkáň mätonohový motýle 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 40,9 59,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov