Jelešňa

Kód územia

SKUEV0222

Výmera územia

65,470 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Trstená

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,40771068

Zemepiská dĺžka

19,64663178

Nadmorská výška (m)

Max

676

Priemerná

624

Min

606

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3220 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cottus gobio, Eudontomyzon spp., Lutra lutra, Triturus montandoni

Popis územia

The stream represents a good example of naturally meandering foothill stream surrounded by well-preserved riparian forests. The stream forms the natural boundary with Poland. Geological basement is formed by late Tertiary sediments of clay, sandstone and gravel. Basin upland represents the main type of topography featured in the area. The stream flows through widened V-shaped valley and creates rather distinct alluvial plain.

Ciele ochrany

The site lies within the borders of the Horná Orava SPA and Mokrade Oravskej kotliny / Wetlands of Orava Basin Ramsar Site. Conservation efforts on the site focus on protection of river otter Lutra lutra L. habitat and protection of the riparian vegetation of a typical natural watercourse of Oravská kotlina Basin.

Zraniteľnosť

Quality of water in the watercourse is threatened by intensive forms of agricultural production applied in the adjacent area (application of fertilisers, livestock grazing, soil cultivation) triggering eutrophication processes. Local fish stock is under threat from the penetration of fish species from the Oravská priehrada water reservoir.

Vlastníctvo

private - 49.527 % state - 36.159 % towns and municipalities - 14.314 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov