V studienkach

Kód územia

SKUEV0178

Výmera územia

19,450 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Gajary

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,43777778

Zemepiská dĺžka

16,87694444

Nadmorská výška (m)

Max

148

Priemerná

148

Min

147

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities and mire willow scrubs. They are important for the presence of rare and endangered plant and animal species in the site.

Ciele ochrany

The site represents an unique example of the natural owbow lakes and riverbank vegetation - habitats of natural eutrophic and mesotrophic standing waters with Magnopotamion or Hydrocharition communities with the occurrence of rare and endangered species within the Záhorie region. The site is also important due to the presence of the invertebrate species of national importance (Carabus cancellatus).

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. It is potentially threatened by the chemical fertilisers washout from the surrounding agricultural land.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.

Ostatné druhy

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Aeschna isosceles, Aeschna mixta, Anas acuta, Anas crecca, Anas strepera, Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bufo bufo, Carabus cancellatus, Carpodacus erythrinus, Circus cyaneus, Cnidium dubium, Cygnus olor, Egretta alba, Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gavia arctica, Gratiola officinalis, Hyla arborea, Ixobrychus minutus, Lacerta agilis, Lestes viridis, Martes martes, Mustela erminea, Myotis daubentonii, Natrix natrix, Nuphar lutea, Nycticorax nycticorax, Nymphaea alba, Philomachus pugnax, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana ridibunda, Saxicola torquatus, Tachybaptus ruficollis, Tringa ochropus, Tringa totanus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 46,2 53,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov