Bukovské vrchy

Kód územia

SKCHVU002

Výmera územia

40908,861 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

27.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Brezovec, Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Snina, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zvala

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,05413183

Zemepiská dĺžka

22,36144039

Nadmorská výška (m)

Max

1185

Priemerná

552

Min

194

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius excubitor, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Geologically the site consists of flysch rocks. From the north it is bordered with main Carpathian mountain edge, from which more mountain edges run south. From the south the site is bordered with the Nastazu mountain edge in the east-west direction. The site is drained off with the Cirocha, Ublianka, Ulička rivers and the substantial tributary of Zbojský potok stream. Part of the site is represented with the water reservoir Starina (360 ha) that increases bird biodiversity of the site especially with migratory species. The area above the reservoir is dedicated for a hygienical protection zone, from which 7 villages has been removed. Currently only part of original extensively managed meadows and pastures is utilized, the rest is being afforested or naturally overgrows. There are 9 settlements with ca 3 000 inhabitants situated in the eastern part of the site.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Crex crex. Regularly nest here more than 1% of national population of Ciconia nigra, Aquila pomarina, Pernis apivorus, Alcedo atthis, Strix uralensis, Picus canus, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Sylvia nisoria, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius excubitor, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Phoenicurus phoenicurus, Caprimulgus europaeus and Bonasa bonasia.

Zraniteľnosť

Forest management activities such as timber felling and the removal of existing snags and stub trees represent the most significant threat to the actual number of both the criteria bird species and the species with numbers exceeding 1 % of the their total national population. Existence of many non-forest bird species is threatened by the land abandonment nowadays accounting to almost one half of the entire territory of the Bukovske vrchy. Land "eviction" is a direct result of the Starina reservoir construction for which vast swaths of land had to be repossessed thus forcing local inhabitants to leave. Power lines missing special protection against bird electrocution represent another potential threat to local bird populations.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Holorub
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Aconitum lasiocarpum, Aconitum moldavicum, Aconitum paniculatum, Acryptera fusca, Achillea ptarmica, Alburnoides bipunctatus, Alces alces, Anguis fragilis, Barbus barbus, Blechnum spicant, Bufo bufo, Bufo viridis, Campanula abietina, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Carex canescens, Carex distans, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cirsium waldsteinii, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Conioselinum tataricum, Coronella austriaca, Cottus poecilopus, Crataegus lindmanii, Crocidura suaveolens, Cystopteris sudica, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis, Dianthus barbatus subsp. compactus, Diphasiastrum complanatum, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Elaphe longissima, Epipactis palustris, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Felis silvestris, Gentiana cruciata, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Glis (Myoxus) glis, Gobio (Romanogobio) kessleri, Helleborus purpurascens, Hyla arborea, Chloris chloris, Lacerta agilis, Lathyrus laevigatus, Lycopodium annotinum, Martes foina, Martes martes, Matteuccia struthiopteris, Meles meles, Menyanthes trifoliata, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myricaria germanica, Natrix natrix, Natrix tessellata, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Orchis elegans, Orchis ustulata, Padus avium subsp. praea, Parnassia palustris, Pedicularis hacquii, Pelobates fuscus, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Scorzonera rosea, Sicista betulina, Silene nutans subsp. dubia, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Spiranthes spiralis, Tephroseris papposa subsp. papposa, Tozzia carpathica subsp. carpathica, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Vespertilio murinus, Viola dacica, Viola lutea, Vipera berus, Woodsia ilvensis, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 60,0 26,7 13,3 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 72,7 27,3 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 6,9 93,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 61,3 38,7 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 34,1 65,9 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 41,5 58,5 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 26,3 65,8 7,9 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 5,3 52,6 42,1 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 85,7 0,0 14,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 47,0 50,0 3,0 Zobraziť druh v atlase
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Zubor hrivnatý cicavce 50,0 42,9 7,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eleocharis carniolica bahnička kranská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dicranum viride dvojhrot zelený machorasty 76,5 11,8 11,7 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 62,5 37,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 84,6 15,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 42,9 42,9 14,2 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 28,6 21,4 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov