Malý Dunaj

Kód územia

SKUEV0822

Výmera územia

1738,440 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

25.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bernolákovo, Blahová, Čečínska Potôň, Dedina Mládeže, Dedinka pri Dunaji, Dolná Potôň, Dolné Janíky, Dolné Topoľníky, Dolný Chotár, Eliášovce, Horné Janíky, Horné Mýto, Horné Topoľníky, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Ivanka pri Dunaji, Jahodná, Jelka, Kolárovo, Kostolná pri Dunaji, Malé Blahovo, Malinovo, Most pri Bratislave, Nivy, Nová Jelka, Nová Ves pri Dunaji, Nové Osady, Okoč, Orechová Potôň, Ostrov, Potônske Lúky, Rastice, Ružinov, Šoriakoš, Tomášikovo, Tomášov, Trhová Hradská, Tureň, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Vlky, Vrakuňa, Vydrany, Zálesie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,07956366

Zemepiská dĺžka

17,59685791

Nadmorská výška (m)

Max

137

Priemerná

118

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Bombina bombina, Castor fiber, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lutra lutra, Misgurnus fossilis, Osmoderma eremita, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel zingel

Popis územia

Malý Dunaj je nížinná rieka a rameno Dunaja s dĺžkou 128 km. Tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje pri Slovnafte v Bratislave v nadmorskej výške 126 m n. m. Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne v nadmorskej výške 106,5 m n. m. do Dunaja. Rieka je atraktívna pre turistické splavovanie a rybárstvo. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, Žitný ostrov, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Okolie Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od samotného toku oddelené širokým pásom lužného lesa.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné vo vzťahu k bariérovým prvkom na toku, zásahom do brehových porastov, reguláciám, inváznym druhom a iným antropickým zásahom.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  premena travinnej vegetácie na ornú pôdu
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  holorub
  odstránenie porastu
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  vylepšený prístup na lokalitu
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  off-road motorizované riadenie
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  pozorovanie prírody
  iné športovné / rekreačné zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie podzemných vôd spôsobené únkmi zo skládky
  rozptýlené znečistenie spôsobené urbanizmom
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  nedostatok záplav
  modifikácie vo vodných prietokoch
  malé vodné elektrárne
  hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch

Ostatné druhy

Stylurus flavipes

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 15,4 23,1 61,5 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov