Horný tok Ipľa

Kód územia

SKUEV0816

Výmera územia

119,770 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

06.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 56 34947
fax: +421 47 56 34 948
Slovak Republic
Železničná 31
979 01 Rimavská Sobota

Katastrálne územia

Boľkovce, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká nad Ipľom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,28091498

Zemepiská dĺžka

19,69059997

Nadmorská výška (m)

Max

190

Priemerná

175

Min

165

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Lutra lutra, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia aurata

Popis územia

Územie SKUEV 0816 predstavuje líniový typ chráneného územia, vodný tok s priľahlými brehovými porastami ako relatívne dobre zachovalými biotopmi a populáciami cieľových druhov živočíchov európskeho významu ako aj druhov živočíchov a biotopov národného významu. Územie sa vo veľkej časti nachádza v území NATURA 2000 (SKCHVÚ 021 Poiplie) a naväzuje na SKUEV 0958 (Stredný tok Ipľa).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je vodný tok. Zraniteľnosť územia môže byť zapríčinená aj chemickou a biologickou čistotou vody, kde zdroj vplyvu môže byť mimo dotknutého územia ako aj vplyvmi v území, kde by došlo k negatívnym zmenám v štrukturálnych a funkčných parametroch toku (napr. antropické vplyvy, ale aj prírodné procesy, kt. vplývajú na stav hladiny vody, sedimentáciu, na prúdenie a na teplotu vody, na priechodnosť toku, na štruktúru a skladbu brehov a parametrov dna toku a pod.)

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  zavlazovanie
  poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie
B - lesníctvo  
  odstránenie porastu
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  baníctvo a ťažba neľpecifikované vyššie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  intenzívny chov rýb
  profesionálny aktívny rybolov
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  chýbanie nesprávne nastavených opatrení ochrany prírody
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny spôsobené záplavami
  malé vodné elektrárne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
M - klimatická zmena  
  zmeny abiotických podmienok

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 84,6 15,4 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov