Zázrivské lazy

Kód územia

SKUEV0251

Výmera územia

2928,150 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

21.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Terchová, Zázrivá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,27944444

Zemepiská dĺžka

19,16083333

Nadmorská výška (m)

Max

995

Priemerná

768

Min

555

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Campanula serrata, Canis lupus, Cypripedium calceolus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis myotis, Rosalia alpina, Tozzia carpathica, Triturus cristatus, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

The site is formed by flysch. Prominent geological features include the top sections of a narrow strip of limestone penetrating the upper flysch layer with characteristically steep slopes. Landslide areas are also well-represented on the site. The site represents an example of agricultural landscape featuring a rich mosaic of meadow, pasture, wetland, woodland and hedgerow habitats. The site is also typical for a scattered type of settlement.

Ciele ochrany

The site is situated within the territory of the proposed Malá Fatra SPA. The site is a part of the Nature Monument Bôrikova mláka and Nature Reserve Dubovské lúky. Meadow communities are typical for the occurrence of species Trollius altissimus. The site falls to the borders of the Malá Fatra NP buffer zone. The site fosters a rich mosaic of meadow, pasture and wetland habitats providing favourable conditions for the presence of several endangered species of plants. Notably rich are the local populations of Orchidaceae. The site also hosts the species Crex crex and Aquila chrysaetos. Typical rural landscape of the site is the result of the long term human intervention and traditional farming practices.

Zraniteľnosť

Local landowners are esepcially due to insufficient economic benefits not interested in the continual management of their land. Abandonment of regular management practices opens the way to naturally occurring seral processes that inevitably bring the changes in the structure and composition of the meadow and pasture communities. Efforts have been recorded to develop a fairly extensive ski area above the Zázrivá-Ústredie. Such plans would directly threaten the existence of the local valuable habitats and would result in the irreversible changes to the present landscape pattern.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 78.737 % church - 0.079 % private - 3.636 % towns and municipalities - 17.549 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  neintenzívne pasenie
  neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok
  neintenzívne pasenie - ovce
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
  neintenzívne
  stenčovanie vrstvy lesa
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  rozptýlené osídlenie
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  lyžiarske stredisko
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
J - prirodzené zmeny systému  
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Allium carinatum, Blechnum spicant, Bufo viridis, Carex paniculata, Coeloglossum viride, Comarum palustre, Coronella austriaca, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Dianthus praecox subsp. praecox, Elaphe longissima, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Gentiana clusii, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Hippochae variegata, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lilium bulbiferum, Lycopodium clavatum, Meesia triquetra, Menyanthes trifoliata, Nyctalus noctula, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis pallens, Orchis ustulata, Oxycoccus palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Soldanella carpatica, Taxus baccata, Traunsteinera globosa

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 12,5 75,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov