Strážovské vrchy

Kód územia

SKCHVU028

Výmera územia

59714,158 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Strážovské vrchy

tel: +421 42 432 28 02
fax:+421 42 426 13 37
Slovak Republic
Považská Bystrica
Orlové 189

Katastrálne územia

Babkov, Beluša, Bobot, Bodiná, Briestenné, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, Čierna Lehota, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolná Poruba, Dolné Vestenice, Domaniža, Dubnička, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Hloža-Podhorie, Horná Poruba, Horné Vestenice, Horný Moštenec, Hrabové, Hričovské Podhradie, Jablonové, Jasenové, Ješkova Ves, Kardošova Vieska, Kľačno, Kopec, Kostolec, Košecké Rovné, Krásna Ves, Kšinná, Látkovce, Liešťany, Lietava, Lietavská Svinná, Lomnica, Ľutov, Malá Čierna, Malé Košecké Podhradie, Malé Lednice, Maršová, Mojtín, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Omastiná, Omšenie, Paština Závada, Peklina, Plevník-Drienové, Počarová, Podhorie, Podlužany, Podmanín, Podskalie, Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov, Prečín, Predmier, Pružina, Račice, Radiša, Rudnianska Lehota, Sádočné, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Slopná, Súľov-Hradná, Šípkov, Temeš, Timoradza, Trebichava, Tŕstie, Tužina, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Valaská Belá, Veľká Čierna, Veľké Košecké Podhradie, Vrchteplá, Záskalie, Závada pod Čiernym vrchom, Zbyňov, Zemianska Závada, Zemiansky Kvašov, Zliechov, Žitná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,93042016

Zemepiská dĺžka

18,43303559

Nadmorská výška (m)

Max

1208

Priemerná

588

Min

219

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius excubitor, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria, Tetrao urogallus, Tichodroma muraria

Popis územia

Geological variation, high terrain differentation and a north-southern direction of the site enables occurrence of xerophile as well as mountain species. Substantial part of the site is formed of upland to mountain nonsettled forestland, lower parts of the site are deforested and modified to meadows, pastures and fields with a rural settlement. Basement consists of carbonate rocks – calcites, dolomites and calcareous conglomerates, in the southern part of the area also of the metamorphic rocks that represent original crystalline core of the mountains and emerge to the surface. In such the places then by erosion processes originated various rocky artefacts, e.g. canyons, rocky towns, towers, needles, windows, rocky mushrooms and screes. To the carbonate rocks, especially calcites, the semi-karst and karst phenomena (caves, chasmes) are bound. Dominant vegetation types are the floriferous calcareous, sporadically acidophilous beech forests, lime-maple scree forests in the ravines, ash-alder submountain alluvial forests within the streams alluviums, dealpine grasslands on rocks, calcareous screes and chasmophytic vegetation of calcareous rocky slopes, wet meadows and fens, mesophile submountain meadows and pastures and dry grass- and shrublands with Juniperus communis in places that are rich in species of Orchidaceae family. In the southern part of the site there are the stands with an occurrence of Quercus pubescens.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco peregrinus and Bubo bubo. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila chrysaetos, Ciconia nigra, Pernis apivorus, Tetrao urogallus, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Crex crex, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Bonasa bonasia, Sylvia nisoria, Dendrocopos medius, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lanius excubitor, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Phoenicurus phoenicurus, Muscicapa striata and Picus canus.

Zraniteľnosť

Forest management measures employed in the area can at times lead to the unfavourable changes in the age structure, but perhaps more importantly, to the changes in the tree species composition of respective forest stands. Special attention should be paid to the following: high spatial proportion of the clear-cutting silviculture system and felling realised in an inappropriate time, intentional shortening of the rotation period prescribed, artificial reforestation favouring site un-natural tree species (e.g. Norway spruce), removal of underbrush and the removal of hollowed mature trees as well as stub and dead trees. In some areas, frequent hunting activities together with illegal poaching /stealing of the eggs and the birds of prey young are seen as a serious threat to the existing numbers of bird species subject to conservation. Mass tourism and rock climbing represent another group of human activities negatively impacting natural habitats and biological diversity of the area.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Holorub
  Odstránenie podrastu
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
  Exploatácia bez obnovy lesa
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nesúvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  ihrisko
  kemping
  vojenská aktivita
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  akumulácia organického materiálu
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
L - prírodné katastrofy  
  búrky
  prírodný požiar

Ostatné druhy

Aethionema saxatile, Amelanchier ovalis, Anacamptis pyramidalis, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, Aremonia agrimonoides, Aster alpinus, Aster amelloides, Atypus muralis, Bufo bufo, Bufo viridis, Buphthalmum salicifolium, Carabus (Archicarabus) montivagus blandus, Carabus (Eucarabus) obsoletus, Carabus (Mesocarabus) problematicus, Carabus cancellatus, Carabus irregularis, Carduus collinus, Carex buekii, Carex davalliana, Carex distans, Carex flava, Carex hordeistichos, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Carex paniculata, Carex viridula, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Clausilia/Andraea dubia carpatica, Clausilia/Andraea dubia ingenua, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Crepis praemorsa, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Daphne cneorum, Dianthus praecox subsp. praecox, Draba lasiocarpa, Dryas octopetala, Dryomys nitedula, Elaphe longissima, Eleocharis quinqueflora, Eleocharis uniglumis, Ephippiger ephippiger, Epipactis atrorubens, Epipactis greuteri, Epipactis helleborine, Epipactis komoricensis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Epipactis neglecta, Epipactis palustris, Epipactis pontica, Epipactis pseudopurpurata, Epipactis purpurata, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Faustina rossmaessleri, Felis silvestris, Fumana procumbens, Galanthus nivalis, Gentiana clusii, Gentiana cruciata, Gentianella amarella, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gentianopsis ciliata, Gladiolus imbricatus, Glis (Myoxus) glis, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Harpactus formosus, Hippochae variegata, Hyla arborea, Chimaphila umbellata, Ischyropsalis manicata, Juncus alpinoarticulatus, Lacerta agilis, Lactuca perennis, Leucanthemum margaritae, Lilium martagon, Listera ovata, Lycopodium clavatum, Maculinea alcon, Maculinea arion, Malaxis monophyllos, Mantis religiosa, Melampyrum cristatum, Melilotus altissimus, Menyanthes trifoliata, Minuartia langii, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus noctula, Ophioglossum vulgatum, Ophrys apifera, Ophrys holuyana, Ophrys insectifera, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis pallens, Orchis ustulata, Orobanche lutea, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pedicularis palustris, Phyllitis scolopendrium, Pilosella macrantha, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polyommatus admetus, Primula auricula subsp. hungarica, Pyrola chlorantha, Rana temporaria, Ranunculus alpestris, Ranunculus pseudomontanus, Rhodax canus, Salamandra salamandra, Salix kitaibeliana, Saxifraga adscendens, Sciurus vulgaris, Scorzonera austriaca, Scrophularia umbrosa, Senecio umbrosus, Soldanella carpatica, Sorbus aria, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Stipa eriocaulis, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Swida australis, Taraxacum erythrocarpum, Taraxacum sect. Palustria, Taxus baccata, Tephroseris integrifolia, Tetragonolobus maritimus, Thalictrum flavum, Thymelaea passerina, Tibicina haematodes, Tithymalus tommasinianus, Trausteinera globosa, Triglochin palustre, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Trollius altissimus, Valeriana simplicifolia, Vespertilio murinus, Vipera berus, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 44,4 55,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 90,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 15,0 85,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 66,7 8,3 25,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 81,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 9,1 18,2 72,7 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 85,7 14,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 17,6 82,4 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 65,1 18,6 16,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 90,9 9,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 8,3 91,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 84,2 15,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 67,7 32,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 34,5 61,8 3,7 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 23,7 68,4 7,9 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 45,5 54,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 22,2 55,6 22,2 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 69,2 23,1 7,7 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 73,1 19,2 7,7 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 90,9 0,0 9,1 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov