Homoľské Karpaty

Kód územia

SKUEV0104

Výmera územia

5182,640 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Borinka, Grinava, Limbach, Lozorno, Neštich, Pezinok, Rača, Stupava, Svätý Jur, Turecký vrch, Vajnory, Záhorská Bystrica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,27277778

Zemepiská dĺžka

17,14305556

Nadmorská výška (m)

Max

644

Priemerná

438

Min

214

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Austropotamobius torrentium, Barbastella barbastellus, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Cordulegaster heros, Graphoderus bilineatus, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rhysodes sulcatus, Rosalia alpina

Popis územia

Complex of mainly the forest habitats on different substrates. The western part is represented especially by the Borinský karst with Prepadlé canyon valley. Numerous caves, drafts and headsprings. Non-karst parts of the site are represented especially by forests covered plateau in altitude 350 to 550 m a.s.l., from which the monadnocks as the isolated hills and short ridges built of the hardest crystaline rocks extend.

Ciele ochrany

Occurence of acidophilous oak-beech forests, scree woods and birch peatdland that are rare in Malé Karpaty Mts. Within the the territory of Borinský kras Karst, the caves not open to public and important for hibernation of bats occur. The site is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area and proposed Malé Karpaty SPA. It includes the Nad Šenkárkou, Pod Pajštúnom, Strmina and Zlatá studnička Nature Reserves and Limbašská vyvieračka Nature Monument.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the site is relatively low, it is connected with relatively dense network of the forest roads. Forests are managed by sustainable methods, they have natural wood composition.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.019 % private - 0.05 % state - 99.918 % towns and municipalities - 0.012 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  športové a rekreačné štruktúry
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Bufo viridis, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Eriophorum vaginatum, Galanthus nivalis, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lilium martagon, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Parnassius mnemosyne, Phyllitis scolopendrium, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana arvalis, Rana dalmatina, Vespertilio murinus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov