Muránska planina - Stolica

Kód územia

SKCHVU017

Výmera územia

25787,028 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Čierna Lehota, Heľpa, Chyžné, Klenovec, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Huta, Muránska Zdychava, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Rejdová, Revúčka, Šumiac, Telgárt, Tisovec, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,76014551

Zemepiská dĺžka

20,01308028

Nadmorská výška (m)

Max

1476

Priemerná

916

Min

353

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picoides tridactylus, Picus canus, Strix uralensis, Tetrao urogallus

Popis územia

The site consists of two parts that belong to different orographic units - Muránska planina and Stolické vrchy. Muránska planina is a karst plateau. It is built of extensive calcareous plain with representation of many karst phenomenon features. High biodiversity of the site is given except of different karst relief stands by phyto- and zoogeographical position of the area. Basement of Stolické vrchy Mts. is made of the crystalline complex rocks. Common characteristic of both the parts of the site is a substantial representation of forests that cover ca 88% of the site.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aegolius funereus. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Ciconia nigra, Pernis apivorus, Tetrao tetrix, Caprimulgus europaeus, Strix uralensis, Picus canus, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Glaucidium passerinum, Bonasa bonasia, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Phoenicurus phoenicurus, Falco peregrinus and Tetrao urogallus.

Zraniteľnosť

Original features of the landscape are to a various degree subject to change resulting from the forest management practices representing a dominant industrial activity of the area. In general, forest operations due to their very nature cannot be many times seen as benefiting the living conditions and habitat of local populations of forest bird species. Specifically for this site, spring and summer felling, clear-cutting of old forest stands, removal of snags, broken trees, windthrows and stub trees as well as the changes to forest stand tree species compositions in favour of the commercially valuable tree species are to be considered a major threat to the survival of selected criteria species. Special attention should be paid to the following: application of chemicals (with the emphasis on their use in farming practices),conservation of fragmented vegetation and the revival of the regular management practices on the overgrown wooded meadows, pastures and other lands. Effective measures are needed to take place in order to manage the ever-growing use of the area for recreational purposes (walking, cycling, potholing, rock climbing, hang gliding).

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  elektrické a telefónne vedenie
  vylepšený prístup na lokalitu
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  informačné centrá
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  acidifikácia (prírodzená)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 Hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 8,3 58,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 65,4 34,6 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 22,2 66,7 11,1 Zobraziť druh v atlase
Daphne arbuscula lykovec muránský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4070 Kosodrevina 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 91,7 8,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 70,0 20,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 54,2 41,7 4,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 90,0 0,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov