Papradianka

Kód územia

SKUEV0641

Výmera územia

23,700 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

05.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Papradno

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,27000000

Zemepiská dĺžka

18,36611111

Nadmorská výška (m)

Max

590

Priemerná

498

Min

430

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cottus gobio, Lutra lutra

Popis územia

The site is a part of Javorníky Mountain, a part of Vysoké Javorníky subunit. Geology: The site is made up of the Magura Nappe of Flysch belt, mainly of partial Rača Nappe. The site is represented by shales and green sandstones, the floodplain of river is represented by mesozoic - holocene soils, gravel-sandy clay. The coastal habitat is represented by Mixed ash-alder alluvial forest habitat with dominance of Alnus incana and next trees (Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Ulmus glabra, etc.). It is a habitat of Lutra lutra, many bird species and other animal species. Alluvial forest is complemented by hygrophilous tall herb fringe communities with Butterbur, eutrophic humid grasslands and mesophile pastures marginally. The aquatic habitat was not specially studied, it is represented by Cottus gobio, a species of Annex II of Habitat Directive.

Ciele ochrany

Protection of characteristic type of Mixed ash-alder alluvial forest in Kysuce region. This habitat conducive an existence of rare animal species and is highly endangered by human activities yet.

Zraniteľnosť

The site is endangered by construction of recreational facilities and their equipment (e.g. parking places) near the river and coastal habitats. The coastal habitat may be damaged by skidding, creating dump timber, spacious cutting trees from coastal habitats, water pollution from recreational activities, spreading of alien and invasive plant or tree species from settlements.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  holorub
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  modifikácie v štruktúre vodných tokov

Ostatné druhy

Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Aquilegia vulgaris, Ardea cinerea, Ciconia nigra, Cinclus cinclus, Eptesicus nilssonii, Erithacus rubecula, Gladiolus imbricatus, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Myotis daubentonii, Nyctalus leisleri, Parus caeruleus, Parus major, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Pipistrellus pipistrellus, Traunsteinera globosa, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov