Čergovský Minčol

Kód územia

SKUEV0331

Výmera územia

4262,340 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Hanigovce, Kamenica, Kyjov, Livov, Livovská Huta, Milpoš, Olejníkov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,22446667

Zemepiská dĺžka

21,03562998

Nadmorská výška (m)

Max

1154

Priemerná

843

Min

528

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis myotis, Pholidoptera transsylvanica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

The site includes the north-western part of the geomorphological subunit Čergov. It is built of outer flysch, in which claystones prevail above sandstones. Geomorphology of the site was influenced not only by geological composition but also tectonic disruption of lithofacies of the flysch sequences. According to the relief type, the area belongs to strongly dissected lower highlands. Forests, mostly the beech stands, which are completed by meadows with the microwetlands, solitary trees or groups of shrubs and/or trees in the upper parts, cover the major part of the site (about 99 %). Montane meadows are important features not only of the site but also the whole Čergov Mts. Relatively large area and well-preserved forest stands create suitable conditions for a stable wolf population. Many nationally important species occur in the site, e.g. animals: Sicista betulina, Glis glis, Parnassius mnemosyne; plants: Pilosella aurantiaca, Pseudorchis albida, Lycopodium clavatum.

Ciele ochrany

The site is rich in both habitats and species and due to its acreage it includes large and well-preserved various types of the beech stands. Two protected areas are situated in the site: National Nature Reserve (NNR) Čergovský Minčol and NNR Pramenisko Tople (Headspring of the Topľa river). NNR Čergovský Minčol was established in 1986 and NNR Pramenisko Tople in 2000.

Zraniteľnosť

Montane meadows (on slopes and at tops) are one ofthe important features of the site. In the past, they were used for haymaking and cattle grazing. Abandonment of meadows enabled succession processes towards forest communities. Some of the meadows were afforested in late 1980s and early 1990s.

Vlastníctvo

private - 0.057 % state - 99.856 % towns and municipalities - 0.086 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba po rube
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Brenthis ino, Carabus auronitens escheri Pall., Carex canescens, Carex flava, Coeloglossum viride, Crepis conyzifolia, Crepis praemorsa, Dactylorhiza sambucina, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Glis (Myoxus) glis, Leptinus testaceus, Lilium martagon, Listera ovata, Lycaena alciphron, Lycopodium clavatum, Martes martes, Meles meles, Micromys minutus, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Orchis mascula, Parnasius mnemosyne, Pilosella aurantiaca, Plecotus auritus, Pseudorchis albida, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Traunsteinera globosa, Trientalis europaea

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov