Alúvium Hrona

Kód územia

SKUEV0303

Výmera územia

225,050 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Bacúch, Beňuš, Brezno, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83658963

Zemepiská dĺžka

20,02618481

Nadmorská výška (m)

Max

894

Priemerná

717

Min

502

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Eudontomyzon mariae, Hucho hucho, Lutra lutra, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Triturus montandoni

Popis územia

The site belongs to the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Horehronské podolie Valley. The river channel, which forms its main axis, is surrounded with the wetland habitats while whole site supports a rich mosaic of wetlands, freshwater habitats, hay meadows and seral stages of shrub vegetation. The site is noted for the presence of several species of flora protected by Slovak law as well as taxa included in the IUCN Red List of Threatened Plants. Geological basement is formed by alluvial loams and gravely loams.

Ciele ochrany

The site partially overlaps with the territory of the Nízke Tatry SPA and forms the part of the most important breeding grounds of Crex crex in the region. The site represents an important migration corridor and resting grounds for avifauna during its spring and autumn migration. Riparian sections are marked as the important seasonal source of food for the omnivorous bird species. Sandy sediments rich in humus fractions of the Hron River alluvium provide important habitat for the species Eudontomyzon mariae and its reproduction. The site is also recognised as important spawning grounds of fish species Hucho hucho. Likewise, resident vital population of river otter Lutra lutra seems to thrive in local conditions.

Zraniteľnosť

Channel of Hron River is a frequent "venue" for various measures of hydraulic engineering. A number of small water power stations built on the river supplying energy to local communities might temporarily worsen river flow pattern. Other activities carried out in the area include fishing and canoeing. River waters are polluted by household waste and other wastes produced by local population (village settlements). Long-term climatic changes can considerably impact the river flow characteristics (decrease of main river flow values) and thus directly endanger fragile balance of local aquatic ecosystems.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 45.465 % other communities - 23.53 % private - 26.092 % state - 1.05 % towns and municipalities - 3.862 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  medzidruhové vzťahy (fauna)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Bufo viridis, Carex capillaris, Carex davalliana, Carex dioica, Crepis praemorsa, Crocidura leucodon, Drosera rotundifolia, Dryomys nitedula, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Gladiolus imbricatus, Lacerta agilis, Martes foina, Menyanthes trifoliata, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Neomys fodiens, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Primula farinosa, Rana temporaria, Salix rosmarinifolia, Sciurus vulgaris, Triglochin maritima, Triturus alpestris, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 81,8 18,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov