Alúvium Hrona

Kód územia

SKUEV0303

Výmera územia

485,521 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Bacúch, Beňuš, Brezno, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83658963

Zemepiská dĺžka

20,02618481

Nadmorská výška (m)

Max

894

Priemerná

717

Min

502

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Eudontomyzon mariae, Hucho hucho, Lutra lutra, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Triturus montandoni

Popis územia

The site belongs to the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Horehronské podolie Valley. The river channel, which forms its main axis, is surrounded with the wetland habitats while whole site supports a rich mosaic of wetlands, freshwater habitats, hay meadows and seral stages of shrub vegetation. The site is noted for the presence of several species of flora protected by Slovak law as well as taxa included in the IUCN Red List of Threatened Plants. Geological basement is formed by alluvial loams and gravely loams.

Ciele ochrany

The site partially overlaps with the territory of the Nízke Tatry SPA and forms the part of the most important breeding grounds of Crex crex in the region. The site represents an important migration corridor and resting grounds for avifauna during its spring and autumn migration. Riparian sections are marked as the important seasonal source of food for the omnivorous bird species. Sandy sediments rich in humus fractions of the Hron River alluvium provide important habitat for the species Eudontomyzon mariae and its reproduction. The site is also recognised as important spawning grounds of fish species Hucho hucho. Likewise, resident vital population of river otter Lutra lutra seems to thrive in local conditions.

Zraniteľnosť

Channel of Hron River is a frequent "venue" for various measures of hydraulic engineering. A number of small water power stations built on the river supplying energy to local communities might temporarily worsen river flow pattern. Other activities carried out in the area include fishing and canoeing. River waters are polluted by household waste and other wastes produced by local population (village settlements). Long-term climatic changes can considerably impact the river flow characteristics (decrease of main river flow values) and thus directly endanger fragile balance of local aquatic ecosystems.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 45.465 % other communities - 23.53 % private - 26.092 % state - 1.05 % towns and municipalities - 3.862 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  medzidruhové vzťahy (fauna)

Ostatné druhy

Agroeca lusatica, Alcedo atthis, Ampedus (Ampedus) hjorti, Anas platyrhynchos, Anthus trivialis, Ardea cinerea, Asio otus, Brachyptera starmachi, Bufo bufo, Buteo buteo, Caenis lactea, Carassius carassius, Carex capillaris, Carex davalliana, Carex dioica, Carorita limnaea, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Cinclus cinclus, Columba palumbus, Corvus corax, Crepis praemorsa, Crex crex, Crocidura leucodon, Cryptocheilus richardsi, Drosera rotundifolia, Dryudella lineata, Emberiza citrinella, Emblethis duplicatus, Emus hirtus, Eocatops pelopis, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Ephemerella notata, Eptesicus nilssoni, Erinaceus concolor, Erithacus rubecula, Ero aphana, Eucera nitidiventris, Eucinetus hopffgarteni, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Gladiolus imbricatus, Hahnia difficilis, Hahnia helveola, Henia illyrica, Charadrius dubius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius excubitor, Lepidurus apus, Leuciscus cephalus, Locustella fluviatilis, Martes foina, Meles meles, Menyanthes trifoliata, Micromys minutus, Motacilla alba, Mustela erminea, Mustela nivalis, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Pedicularis palustris, Phoxinus phoxinus, Picus viridis, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Pyrrhula pyrrhula, Rallus aquaticus, Rutilus rutilus, Salix rosmarinifolia, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Sorex minutus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Triglochin maritima, Triturus alpestris, Troglodytes troglodytes, Turdus pilaris, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) boros schneiderov chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 hlaváč bieloplutvý ryby 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) hlavátka podunajská ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) mihuľa ukrajinská ryby 10,0 30,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica parková cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 večernica tmavá (pestrá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 33,3 50,0 16,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov