Hodrušská hornatina

Kód územia

SKUEV0263

Výmera územia

10267,739 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Brehy, Čajkov, Dekýš, Dolné Devičany, Dolné Hámre, Horné Devičany, Hronský Beňadik, Kopanice, Pukanec, Rudno nad Hronom, Rybník, Tekovská Breznica, Uhliská, Voznica, Vysoká

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,39027778

Zemepiská dĺžka

18,67805556

Nadmorská výška (m)

Max

849

Priemerná

481

Min

185

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Carabus variolosus, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Eriogaster catax, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Osmoderma eremita, Pulsatilla grandis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus sericeus amarus, Rhysodes sulcatus, Rosalia alpina

Popis územia

The site supports extensive tracts of intact forests featuring several prominent geological and geomorphological phenomena. Reserves of significant nature conservation importance (protection of xerothermic habitats) include the Kojatín and Krivín Nature Reserves and Putikov vŕšok Nature Monument. The site features well-preserved communities of the following habitat types: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests, 91G0* Pannonic woods with Quercus petrea and Carpinus betulus and 9180* Tilio-Acerion forests on slopes, screes and ravines.

Ciele ochrany

The site is typical for extensive tracts of conspicuously diversified and well-preserved forests ranging from oak woods and beech woods to sycamore-lime scree woods. The site also features well-preserved fragmented remnants of Pannonian hornbeam-oak woods. Its northern part boasts a number of prominent geological and geomorphological formations including rocky towers, mushroom-shaped rocks, boulder fields, etc. The site is an important refuge for the species of large carnivores, birds of prey, amphibians, reptiles and invertebrates.

Zraniteľnosť

Owing to its substantial size nature conservation valuable characteristics of the site as a whole are not under immediate threat of being impaired.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.218 % other communities - 0.017 % private - 18.063 % state - 80.544 % towns and municipalities - 0.159 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Allium strictum, Amelanchier ovalis, Anthaxia (Cratomerus) hungarica, Asplenium cuneifolium, Carex lasiocarpa, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Corothamnus procumbens, Cynoglossum hungaricum, Daphne cneorum, Dianthus collinus, Draba muralis, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Epipactis leptochila, Gagea bohemica, Gymnadenia conopsea, Hyla arborea, Lacerta agilis, Laser trilobum, Limodorum abortivum, Linum austriacum, Linum flavum, Lolium temulentum, Lychnis coronaria, Minuartia hirsuta, Ophrys apifera, Orchis purpurea, Orobanche coerulescens, Orobanche gracilis, Orobanche lutea, Parnassius mnemosyne, Platanthera bifolia, Potentilla rupestris, Stipa dasyphylla, Stipa joannis, Thlaspi montanum, Zerynthia polyxena