Zobor

Kód územia

SKUEV0130

Výmera územia

1904,790 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Dolné Štitáre, Dražovce, Mechenice, Nitrianske Hrnčiarovce, Sokolníky, Zobor, Žirany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,35805556

Zemepiská dĺžka

18,11583333

Nadmorská výška (m)

Max

612

Priemerná

348

Min

147

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Himantoglossum caprinum, Lucanus cervus, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Stenobothrus eurasius, Thlaspi jankae

Popis územia

The site is the southern elongation of the Tríbeč mountain range into the Pannonian area. Geologically, it is a diverse area developed on crystaline core by the nappe of limestones and quarzites. Resistant quarzites create the distinct cliffs and scree areas. Limestone nappe creates the karst plateaus. The plateaus are deforested and covered with developed xerophilous vegetation. The rest of the site is covered with the deciduous forest.

Ciele ochrany

The aim of the protection is to preserve the diverse mosaic of habitats given by diverse geological and geomorphological conditions. This southern part of Tríbeč mountain range represents the contact of the Carphathian and Pannonian flora and fauna species. The site is a locus classicus for Thlaspi jankae. Occurence of the small-scaled population of Himantoglossum caprinum is marginal and significant. The whole area is protected on a national level as the Protected Landscape Area Ponitrie, the most valuable parts of the site as the reserves (National Nature Reserve Zoborská lesostep, Nature Reserve Žibrica). Quality and importance: The whole site belongs to the Protected Landscape Area Ponitrie, the most valuable xerophilous localities are protected as the reserves - National Nature Reserve Zoborská lesostep, Nature Reserve Žibrica. The site is a locus classicus for Thlaspi jankae that occurs in rich populations here. Occurence of the small-scaled population of Himantoglossum caprinum is significant - one of the four localities in Slovakia, on the northern border of its distribution area.

Zraniteľnosť

The site is located in the direct proximity to the larger urban site of Nitra town and surrounding villages. Therefore it is under a strong human pressure - tourism, cycling, motorbikes, vandalism, illegal waste dumping. There are strong building dvelopment efforts, however presently limited due to an existence of the Protected Landscape Area Ponitrie. Quarry in the cadaster area of the Žirany village represents a significant threat to the site. High quality limestone is exploited as a source for the lime works in the Žirany village. In favour of increased employment in the village, there are significant efforts to expand the quarry into the proposed site of European importance. Another threat is represented by the occurence of the non-native tree species as a result of the forest management in the past. Those activities were stopped at present, but older stands in surroundings are a potential source of invasions.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.308 % private - 1.452 % state - 98.183 % towns and municipalities - 0.056 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  športové a rekreačné štruktúry
  iné ľudské vplyvy
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  antagonizmus s domácimi zvieratami

Ostatné druhy

Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Anguis fragilis, Anthaxia (Anthaxia) candens, Anthaxia (Cratomerus) hungarica, Asio otus, Atypus muralis, Brachygonus megerlei, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo buteo, Calosoma (Calosoma) sycophanta, Carabus (Trachycarabus) scabriusculus, Cetonischema aeruginosa, Colias myrmidone, Coronella austriaca, Cricetus cricetus, Elaphe longissima, Elater (Elater) ferrugineus ferrugineus, Emus hirtus, Ephippiger ephippiger, Eriogaster catax, Euphydryas maturna, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lycaena thersamon, Lycosa vultuosa, Megopis (Aegosoma) scabricornis, Parnassius mnemosyne, Plecotus austriacus, Proserpinus proserpina, Purpuricenus kaehleri, Rana dalmatina, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sisyphus schaefferi, Sorex araneus, Spondylis buprestoides, Streptopelia turtur, Strix aluco, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zub., 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (PALLAS) 1771 Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thlaspi jankae peniažtek slovenský vyššie rastliny 77,8 22,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov