Alúvium Muráňa

Kód územia

SKUEV0285

Výmera územia

224,510 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Bretka, Hucín, Jelšava, Jelšavská Teplica, Licince, Lubeník, Meliata, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Revúca, Revúcka Lehota, Revúčka, Šivetice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,66590357

Zemepiská dĺžka

20,14438257

Nadmorská výška (m)

Max

544

Priemerná

322

Min

185

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Barbus meridionalis, Bombina variegata, Cordulegaster heros, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Leptidea morsei, Lutra lutra, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Phengaris teleius, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Triturus montandoni

Popis územia

The site consists of Muráň River from its source all the way to its confluence with Slaná River and Lehotský potok and Zdychava tributaries. Likewise featured are the fishponds near Muránska Lehota village, well-preserved alluvial hay meadows and riparian vegetation. Percentage within biogeographic regions: Pannonic 17.667%, Alpine 82.333%

Ciele ochrany

Muráň River represents an example of the undisturbed foothill watercourse surrounded by valuable riparian vegetation and well-preserved fragmental remnants of alluvial habitats (meadows). The river still comprises minimum of the anthropogenic barrier elements. Conservation efforts on the site focus on the protection of local abundant population of species Eudontomyzon danfordi, continual presence of which has been recorded throughout the watercourse. Population density of the aforementioned species is the highest ever documented in the territory of Slovakia. Intactness of the site is well illustrated by the occurrence of other fish taxa of European importance as well as by generally very diverse species rich fish stock and the continual presence of river otter Lutra lutra in the catchment basin. Some sections of this river site are situated within the boundaries of the Muránska planina NP buffer zone.

Zraniteľnosť

Local fish stock suffers from the implications of the existing string of man-made barriers (Lubeník, Revúcka Lehota villages). Meadow communities are threatened by the penetration of invasive flora species. Very vulnerable to the invasion of the aggressive elements of flora are also the habitats of riparian vegetation.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.285 % other communities - 0.084 % private - 91.339 % state - 4.861 % towns and municipalities - 2.086 % urbarial communities - 0.345 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
  vylepšený prístup na lokalitu
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  rekreačný rybolov
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  vysušovanie
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  súťaživosť (fauna)
  predátorstvo
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Alburnoides bipunctatus, Anas crecca, Anax imperator, Barbus barbus, Bufo bufo, Bufo viridis, Carex canescens, Carex davalliana, Carex distans, Carex flava, Circus cyaneus, Coronella austriaca, Cottus poecilopus, Dactylorhiza majalis, Dryomys nitedula, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Felis silvestris, Glis glis, Hyla arborea, Chondrostoma nasus, Lacerta agilis, Leersia oryzoides, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Natrix tessellata, Nyctalus noctula, Odontites vernus, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana dalmatina, Rana temporaria, Scrophularia umbrosa, Sorex araneus, Sorex minutus, Sympecma fusca, Thymallus thymallus, Triglochin palustre, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa karpatská ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 35,3 64,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov