Daňová

Kód územia

SKUEV0211

Výmera územia

898,480 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Kalinov, Medzilaborce, Vydraň

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,32750000

Zemepiská dĺžka

21,95944444

Nadmorská výška (m)

Max

835

Priemerná

637

Min

428

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Carabus zawadzkii, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

Well-preserved beech stands and beech mixtures with especially fir and valuable broadleaved tree species represent the site. Geological basement is formed by the Duklianska unit flysch rocks, particularly grey and black calcareous claystones, fine sandstones and partially sandy claystones as well. The quaternary landslides occur in the site. Prevalent soils are Stagni-Dystric Cambisols. This area belongs to the moderately cool subregion. The relief is of the upland character.

Ciele ochrany

Maintenance of the forest communities with the original natural wood composition, well-preserved structure and rich herbaceous undergrowth.

Zraniteľnosť

The site is threatened especially by the inappropriate forest management practices that damage the natural forests. The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 4.332 % private - 0.398 % state - 95.187 % towns and municipalities - 0.083 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
G - ľudské vplyvy  
  lyžiarske stredisko
  iné športovné / rekreačné zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza fuchsii, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Gymnadenia conopsea, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov