Belá

Kód územia

SKUEV0141

Výmera územia

315,660 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 4260800
Slovak Republic
Ul. kap. Nálepku č.2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Dovalovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Pribylina, Štrbské Pleso, Vavrišovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,09165416

Zemepiská dĺžka

19,81231933

Nadmorská výška (m)

Max

940

Priemerná

772

Min

648

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3220 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
  • 3230 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou
  • 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lutra lutra, Myotis myotis

Popis územia

The Belá River floodplain is unique for the entire territory of Western Carpathians. Its permanently changing channel is during high water levels continually filled in by new sediments of pebbles and gravel originating in the border valleys of the Západné and Vysoké Mts. As a result, the channel permanently changes its typical features and shape.

Ciele ochrany

The site is formed by Belá River and adjacent riparian forest stands. The river represents the largest montane braiding river in Slovakia and it is also noted for the presence of best preserved riparian forest stands with German tamarisk Myricaria germanica in Slovakia.

Zraniteľnosť

The key threat factors include agriculture (intensive forms of livestock grazing on the left riverbank), flood control measures and seepage of wastewaters from households and agricultural facilities. The site is also vulnerable due to a relatively high level of landscape transformation resulting from high level of human intervention and urbanisation. The aforementioned facts support increasing chances of river pollution. The river itself is vulnerable simply because of its very nature. As a braiding river it has been subject to countless efforts to regulate its watercourse, adjust riverbanks and other "shape- improving" measures.

Vlastníctvo

private 2.4 state 32,6 other 0.1 urbarial communities 64.9

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  intenzifikácia poľnohospodárstva
B - lesníctvo  
  manažment lesa
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
  visuté elektrické a telefónne vedenie
  turistické prístavy alebo rekreačné miesta
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  rozptýlené osídlenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
H - znečistenie  
  rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  budovanie kanálov
  zmeny spôsobené záplavami
  modifikácie vo vodných prietokoch
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  malé vodné elektrárne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
  iné zmeny hydraulických podmienok spôsobené človekom

Ostatné druhy

Cottus poecilopus, Dryomys nitedula, Eptesicus nilssoni, Myotis mystacinus, Thymallus thymallus, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 25,0 25,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov