Laborecká vrchovina

Kód územia

SKCHVU011

Výmera územia

102923,739 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Adidovce, Belá nad Cirochou, Bodružal, Borov, Brestov nad Laborcom, Bukovce, Bystrá, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Čukalovce, Dedačov, Dlhé nad Cirochou, Dlhoňa, Dobroslava, Driečna, Gribov, Habura, Hankovce, Havaj, Havranec, Hostovice, Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Humenský Rokytov, Hunkovce, Jabloň, Kalinov, Kamenica nad Cirochou, Kapišová, Kečkovce, Kochanovce nad Laborcom, Korejovce, Koškovce, Kožuchovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Krásny Brod, Krivá Oľka, Kružlová, Lackovce, Ladomirová, Ľubiša, Makovce, Malá Poľana, Maškovce, Medvedie, Medzilaborce, Miková, Miroľa, Modra nad Cirochou, Ňagov, Nechválova Polianka, Nižná Jablonka, Nižná Oľka, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Oľšavka, Oľšinkov, Osadné, Pakostov, Palota, Papín, Parihuzovce, Pčoliné, Pichne, Príkra, Pstriná, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rokytovce, Roškovce, Rovné, Roztoky, Ruská Kajňa, Slovenské Krivé, Snina, Staškovce, Suchá, Sukov, Svetlice, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, Turcovce, Udavské, Vagrinec, Valentovce, Vápeník, Varechovce, Veľopolie, Vladiča, Volica, Vydraň, Výrava, Vyšná Jablonka, Vyšná Pisaná, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Vyšný Komárnik, Zbojné, Zbudská Belá, Zbudské Dlhé, Zbudský Rokytov, Zubné, Zvala

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,20018560

Zemepiská dĺžka

21,92197653

Nadmorská výška (m)

Max

885

Priemerná

415

Min

162

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Bonasa bonasia, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius excubitor, Lullula arborea, Milvus milvus, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Substantial part of the site is covered with forests, especially beech, fir and the spruce stands. Agricultural utilisation of the land is of the meadow–grazing and arable types. From urban development point of view the dispersed rural country-like type of settlements prevails in the area. In a consequence of stepwise depopulation and abandonment of intensive farming the forest borders extend to the meadows and pastures. The site is of the nappe-fold geomorphological structure. It is a typical upland differentiated into a network of ridges and erosion furrows. Basement is built of external flysch represented with the Magura and Dukla nappes that consist of claystones, sandstones, marls and marlstones – partially calcareous. Massive ridges alternate with the oblong depressions. The site is a spring area of e.g. Laborec, Výrava, Udava rivers. Soils are different types of cambisols, fluvisols and luvisols, often with gley lower layers above the impenetrable clay shales. The site belongs to slightly warm and cold climate areas. Vegetation cover is rich in species with an occurrence of Eastern Carpathians endemits. Fauna is represented with rare species of vertebrates as well as invertebrates. Representatives of large carnivores are Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila pomarina, Milvus milvus, Lanius collurio, Ficedula parva, Sylvia nisoria, Crex crex, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picus canus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea and Alcedo atthis. Regularly nest here more than 1% of national population of Dendrocopos medius, Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Saxicola torquata, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Coturnix coturnix, Lanius excubitor, Riparia riparia, Strix uralensis, Ciconia nigra, Ficedula albicollis and Bonasa bonasia.

Zraniteľnosť

Forestry measures such as using clear-cutting and shelterwood silviculture systems whose application particularly in the old forest stands threatens the preservation of the existing nesting sites of the birds of prey, owl species and other tree cavities nesting species are by conservationists seen as the actions harmful to the objectives of nature conservation. Illegal hunting for various bird species represents another "controversial" group of activities realised in the area. Special caution should be exercised in the case of the following: application of pesticides on agricultural crops, improper technological storage and manipulation with organic fertilisers, changes in aquatic and riparian vegetation destruction of which directly results in the disappearance of valuable nesting habitats, grass and stubble burning as well as uncontrollable manipulation with municipal waste resulting in the establishment of numerous illegal dumping sites in the open countryside. Another issue requesting more attention is the number of birds annually electrocuted on the power lines lacking proper protection.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  továrne
  iné priemyselné/obchodné plochy
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s priemyselným odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Agrimonia procera, Alburnoides bipunctatus, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aporia crataegi, Argynnis laodice, Aromia moschata moschata, Astacus astacus, Barbus barbus, Brenthis ino, Carabus (Eucarabus) arcensis carpathus, Carex diandra, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Ceratinopsis stativa, Coronella austriaca, Crocus heuffelianus, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Eriophorum vaginatum, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Gentiana cruciata, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Glaucopsyche alexis, Gymnadenia conopsea, Hyla arborea, Chondrostoma nasus, Iris sibirica, Knautia drymeia, Lacerta agilis, Lathyrus laevigatus, Leersia oryzoides, Leuciscus cephalus, Leuciscus leuciscus, Listera ovata, Lycaena alciphron, Lycopodium annotinum, Maculinea arion, Mantis religiosa, Martes martes, Melitaea diamina, Menyanthes trifoliata, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myricaria germanica, Notioscopus sarcinatus, Nyctalus noctula, Parnassia palustris, Parnassius mnemosyne, Phoxinus phoxinus, Phyllitis scolopendrium, Pipistrellus pipistrellus, Pirata uliginosus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Proserpinus proserpina, Rana temporaria, Ranunculus lingua, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sciurus vulgaris, Scopolia carniolica, Spiranthes spiralis, Staphylinus (Ocypus) ophthalmicus, Stellaria neglecta, Swida australis, Thalictrum lucidum, Thymallus thymallus, Triglochin palustre, Vipera berus, Walckenaeria kochi, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 60,5 20,9 18,6 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 69,2 23,1 7,7 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa potiská ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 53,6 42,9 3,5 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 37,5 62,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 25,0 35,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 88,0 12,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 90,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 76,6 23,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Zubor hrivnatý cicavce 50,0 42,9 7,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eleocharis carniolica bahnička kranská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Liparis loeselii hľuzovec Loeselov vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 40,0 60,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 26,3 31,6 42,1 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 28,6 71,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 22,2 66,7 11,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 65,0 35,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 43,9 31,6 24,5 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov