Kysuce - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca


Popis pôsobnosti

Chránená krajinná oblast Kysuce je situovaná na severozápade Slovenska, pričom ju tvoria dve samostatné, od seba navzájom oddelené časti. Západná javornícka a východná beskydská. Viac ako polovicu územia pokrývajú lesy. Napriek geologickej monotónnosti flyšového pásma (málo odolné flyšové usadeniny - rytmicky sa striedajúce polohy pieskovcov, ílovcov a ílových bridlíc) má krajina vplyvom valašskej kolonizácie a kopaničiarskeho osídlenia mozaikovitý, parkový ráz so striedaním lesov, lúk, polí a osád so zachovalou ľudovou architektúrou.
Zvláštnosťou oblasti je výskyt povrchového výronu ropy v Korni a pieskovcových gúl, známych najmä z územia Prírodnej rezervácie Klokočovské skálie.
Pôvodné zmiešané lesy sú zachované vo vrcholových polohách. Územie má bohatú sieť tokov, množstvo prameňov, prechodných rašelinísk a slatinných lúk s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín - rosičkou okrúhlolistou, perovníkom pštrosím, ľaliou zlatohlavou, orlíčkom obyčajným a viacerými druhmi vstavačovitých.
V území bolo dosial zistených 205 druhov stavovcov. Predstavuje západnú hranicu rozšírenia všetkých veľkých šeliem Slovenska - vlka, medveďa aj rysa. Vyskytuje sa tu i vydra, lesné kury, z glaciálnych reliktov pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, dubník trojprstý, myšovka vrchovská. Na viacerých miestach prežíva karpatský endemit - mlok karpatský.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 35,7 64,3 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 28,6 57,1 14,3 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 12,5 75,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 69,6 21,7 8,7 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 25,0 66,7 8,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 11,1 88,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 75,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 25,0 70,8 4,2 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 30,6 65,3 4,1 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 16,7 83,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 20,0 80,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 23,1 61,5 15,4 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 16,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 41,7 33,3 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov