Alúvium Starej Nitry

Kód územia

SKUEV0155

Výmera územia

433,990 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Hurbanovo, Komárno, Martovce, Svätý Peter

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,82754551

Zemepiská dĺžka

18,13016395

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

109

Min

108

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cirsium brachycephalum, Lutra lutra, Microtus oeconomus mehelyi, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

Geological basement is formed by the Nitra River quaternary sediments, while the Holocene fluvial clay-sand-loam flood-plain sediments thick up to 7 m dominate. In addition to it, the organic sediments accumulated in the oxbow lakes occur here. From the geomorphological point of view, there are the low natural levees consisting of the flood silts, numerous oxbow lakes and marshes in the different stadium of its development ranging from the recent ones with permanent water, through marshes and shallow waterlogged depressions to dry and ploughed depressions. Soils are represented by Fluvisols, Geysols, Mollic Fuvisols and Mollic Gleysols and Chernozems with a representation of the sand fractions.

Ciele ochrany

Extensive well-preserved willow-poplar floodplain forests (Salici-Populetum), lowland hay meadows and to a lesser extent also salt marshes. The site overlaps with the Dolné Považie SPA. Second largest population of Cirsium brachycephalum in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to meadows ploughing, drainage and the permanent water management.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 69.235 % private - 0.089 % state - 28.754 % towns and municipalities - 1.922 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Agrimonia procera, Bufo viridis, Iris spuria, Lacerta agilis, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Senecio doria, Senecio paludosus, Silene multiflora, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov