Jakubovské rybníky

Kód územia

SKUEV0116

Výmera územia

137,710 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Jakubov, Plavecký Štvrtok

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,41111111

Zemepiská dĺžka

16,97583333

Nadmorská výška (m)

Max

152

Priemerná

149

Min

149

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Myotis myotis, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Záhorské pláňavy Plains. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. There is also the habitat of national importance present: mire willow scrubs. It is important for the occurrence of several rare and endangered flora and fauna species in the site.

Ciele ochrany

The site represents an important anthropogenous habitat within the Záhorie region – fishponds with the occurrence of rare and endangered species. It is a unique sample of the beaver’s presence in the cultural land (spontaneous restoration of the wetland habitats in a consequence of the beaver´s activities).

Zraniteľnosť

Low level of vulnerability. Potential construction of the recreational facilities and increased number of visitors during the reproduction season may cause disturbance of especially the nesting birds.

Vlastníctvo

private - 97.066 % towns and municipalities - 2.934 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  modifikácie v štruktúre vodných tokov

Ostatné druhy

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Aeschna mixta, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas strepera, Anguis fragilis, Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Anthus spinoletta, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya marila, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bucephala clangula, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo lagopus, Calidris alpina, Calidris minuta, Carassius carassius, Circus cyaneus, Circus pygargus, Coronella austriaca, Corvus frugilegus, Corvus monedula, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza calandra, Emberiza schoeniclus, Eptesicus serotinus, Esox lucius, Falco vespertinus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinago media, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Hyla arborea, Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ixobrychus minutus, Lacerta agilis, Larus cachinnans, Larus canus, Larus minutus, Larus ridibundus, Limosa limosa, Locustella luscinioides, Locustella naevia, Luscinia svecica, Lymnocryptes minimus, Martes martes, Melanitta fusca, Meles meles, Mergus albellus, Micromys minutus, Motacilla flava, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Netta rufina, Numenius arquata, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Oenanthe oenanthe, Pandion haliaetus, Panurus biarmicus, Pelobates fuscus, Perdix perdix, Phalacrocorax carbo sinensis, Phalaropus lobatus, Philomachus pugnax, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platalea leucorodia, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Porzana parva, Porzana porzana, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Sorex araneus, Sterna albifrons, Streptopelia decaocto, Tadorna ferruginea, Tadorna tadorna, Tachybaptus ruficollis, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus, Zerynthia polyxena