Úľanská mokraď

Kód územia

SKCHVU023

Výmera územia

18837,950 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Abrahám, Blatné, Boldog, Cífer, Čataj, Hoste, Hrnčiarovce, Igram, Kaplna, Majcichov, Malá Mača, Modranka, Nový Svet, Opoj, Pác, Pavlice, Pusté Úľany, Reca, Senec, Sereď, Sládkovičovo, Slovenská Nová Ves, Trnava, Veľká Mača, Veľký Grob, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26513792

Zemepiská dĺžka

17,56129390

Nadmorská výška (m)

Max

155

Priemerná

132

Min

118

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coturnix coturnix, Falco cherrug, Falco vespertinus, Galerida cristata, Ixobrychus minutus, Milvus migrans

Popis územia

Geological basement of the site consists of fluvial and loess deposits and an extensive depression with the peat deposits in the area of Pusté Úľany village. Currently the site is intensively farmed.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Circus aeruginosus and Circus pygargus. Regularly nest here more than 1% of national population of Ixobrychus minutus, Galerida cristata, Coturnix coturnix, Falco vespertinus, Falco cherrug and Milvus migrans.

Zraniteľnosť

Intensive agricultural production together with the excess use of fertilisers and other agrochemical substances represent the most significant threat to the area status. Issues seen as the problem causing include illegal hunting (mainly the shooting of the birds of prey and owls) and the operation of power lines lacking effective protection against bird electrocution. Populations of the birds of prey species are also being negatively impacted by the destruction of non-forest tree vegetation and to a lesser extent also by timber felling practices. Aquatic birds, on the other hand, greatly suffer from the drainage of wetland habitats, water pollution and widespread sporting angling.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
  ťažba rašeliny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  eutrofizácia (prirodzená)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov