Parížske močiare

Kód územia

SKCHVU020

Výmera územia

375,272 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Gbelce, Maďarský Svodín, Nová Vieska, Strekov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,87215531

Zemepiská dĺžka

18,47649499

Nadmorská výška (m)

Max

134

Priemerná

130

Min

126

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Acrocephalus melanopogon, Anas querquedula, Anser anser, Circus aeruginosus, Ixobrychus minutus, Merops apiaster, Porzana parva

Popis územia

Wetlands cover 73% of the site including the channel systems within the national nature reserve Parížske močiare. The site is situated within the valley between the upland hills. It is an extensive depression filled up mostly with peat deposits. Currently the site is extensively managed especially by winter reed exploitation. However, some environmental aspects of area adjacent to the locality have not been solved yet.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Porzana parva and Acrocephalus melanopogon. Regularly stage here more than 1% of all-European population of Anas querquedula. Regularly winter here more than 1% of Central European population of Anser anser. Regularly nest here more than 1% of national population of Merops apiaster, Ixobrychus minutus and Circus aeruginosus.

Zraniteľnosť

Gradual backfilling of the wetland area and uncontrollable reed harvest during winter season represent the factors most threatening the very existence and intactness of the area. As a result both decline of water level and significant homogenisation of the area's reed beds are being observed. Increasing intensity of the agricultural production, restriction in the area of wet meadows being managed in a traditional way combined with the excess use of fertilisers and pesticides on adjacent agricultural land detrimentally impact the water quality of the site. Likewise, they contribute to the disappearance of border meadow habitats and decrease the availability of food for the criteria species preying in the area. Disturbance of bird species by hunters and more seriously poachers should not also be overlooked. Most recently, extreme weather conditions (either excess rainfall or prolonged periods of drought) have come to play an important part causing significant fluctuation of water level resulting in the flooding of the area provided former is the case.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov