Bencov mlyn

Kód územia

SKUEV0513

Výmera územia

19,970 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Vysoká pri Morave

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,33861111

Zemepiská dĺžka

16,91194444

Nadmorská výška (m)

Max

145

Priemerná

144

Min

144

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Cobitis taenia, Lycaena dispar, Misgurnus fossilis, Phengaris nausithous, Triturus dobrogicus

Popis územia

Aquatic habitats and associated wetland communities along the arm relic of the Morava river.

Ciele ochrany

The occurrence of endangered species of flora and fauna. Habitat hosting species of the genus Maculinea

Zraniteľnosť

Drainage, pollution dump.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Agrilus ater, Argyroneta aquatica, Batrachium aquatile, Bufo bufo, Butomus umbellatus, Cnidium dubium, Gentiana pneumonanthe, Gratiola officinalis, Helix pomatia, Hottonia palustris, Hyla arborea, Lamia textor, Lathyrus palustris, Leucojum vernum, Megopis (Aegosoma) scabricornis, Natrix natrix, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ostericum palustre, Sagittaria sagittifolia, Thalictrum flavum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov