Holubyho kopanice

Kód územia

SKUEV0367

Výmera územia

3900,060 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Bošáca, Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrubá Strana, Lubina, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,86437165

Zemepiská dĺžka

17,77114027

Nadmorská výška (m)

Max

925

Priemerná

467

Min

247

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Colias myrmidone, Cottus gobio, Eriogaster catax, Euphydryas maturna, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Myotis myotis, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Rosalia alpina, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana

Popis územia

From the geological point of view, the site is a part of the flysch stripe of Biele Karpaty Mts., it includes the Javorina massive. In teh southeastern part, the forests klippes Lysá and Kamienky and Landrovec with a cave extend. The site represents a typical sample of Biele Karpaty landscape - varied mosaic of rich orchid grasslands, tufa springs, forests and fields. Active landslides with frequent headsprings and rare weepy springs with the shallow tufa layers are developed on the flysch basement.

Ciele ochrany

The site is located within the Biele Karpaty PLA and it includes also the forestal Veľká Javorina Nature Reserve and several Nature Monuments of the grassland type - typical Orchideaceae meadows of this area (Mravcové, Grúň, Bestiné, Blažejová, Lopeníček and Baricovie lúky). Many rare and nationally protected species, e.g. butterflies Colias myrmidone, Lycena dispar, Lemonia dumi, Lemonia taraxaci, etc. occure in the site. The site with its habitat and species composition significantly contributes to the preservation of typical European biodiversity.

Zraniteľnosť

The biggest threat is represented by secondary succession of meadows and pastures and introduction of the non-native wood and herbal species into the forests, construction of roads network and recreational construction.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 5.913 % church - 0.007 % private - 42.757 % state - 47.33 % towns and municipalities - 0.822 % urbarial communities - 3.171 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  odstránenie sušiny
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nesúvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Adonis aestivalis, Agrostemma githago, Alzonilla slovenica, Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, Brenthis hecate, Brenthis ino, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo lagopus, Campanula cervicaria, Carex davalliana, Carex distans, Carex flava, Carex hordeistichos, Carex paniculata, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Clematis recta, Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Coronella austriaca, Cottus poecilopus, Crepis praemorsa, Crocidura suaveolens, Cyanus segum, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Elaphe longissima, Eleocharis quinqueflora, Emberiza calandra, Epipactis helleborine, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Epipactis palustris, Epipactis tallosii, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Galerida cristata, Gentiana cruciata, Gentianopsis ciliata, Gladiolus imbricatus, Glis (Myoxus) glis, Gymnadenia conopsea, Hyla arborea, Chloris chloris, Iris graminea, Kickxia elatine, Kickxia spuria, Lacerta agilis, Laser trilobum, Lemonia dumi, Lemonia taraxaci, Leuciscus cephalus, Lilium martagon, Limodorum abortivum, Linum flavum, Listera ovata, Locustella naevia, Lythrum hyssopifolia, Maculinea arion, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus noctula, Ophioglossum vulgatum, Ophrys holosericea subsp. holubyana, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis pallens, Orchis purpurea, Orchis ustulata, Orobanche elatior, Otus scops, Parnassia palustris, Parnassius mnemosyne, Phoxinus phoxinus, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus austriacus, Proserpinus proserpina, Pseudolysimachion orchideum, Quercus pedunculiflora, Rana dalmatina, Rana temporaria, Ranunculus arvensis, Salamandra salamandra, Salix rosmarinifolia, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Silene gallica, Sorex araneus, Sorex minutus, Streptopelia decaocto, Thelypteris palustris, Tithymalus tommasinianus, Traunsteinera globosa, Triglochin palustre, Triturus alpestris, Turdus iliacus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 11,5 88,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov