Galmus

Kód územia

SKUEV0287

Výmera územia

3200,110 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Chrasť nad Hornádom, Kolinovce, Krompachy, Nižné Slovinky, Olcnava, Poráč, Spišské Vlachy, Vítkovce, Vyšné Slovinky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,89361111

Zemepiská dĺžka

20,77861111

Nadmorská výška (m)

Max

1010

Priemerná

693

Min

405

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Bombina variegata, Canis lupus, Cerambyx cerdo, Cypripedium calceolus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis myotis, Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

The site represents well-developed, precipitously cut karst area in the northern edge of Volovské vrchy Hills. Low accessibility of the majority of the site has provided for the preservation of semi-natural forest communities still present on the site in substantial quantity. The site also features vast stretches of well-preserved meadow and pasture communities assigned to places on karstic plateau beyond Slovinská skala. There are also many examples of exposed hiking terrain free of any access facilities. Distinctively cut karstic landscape is typical for high incidence of specific topographic features including rocky gates, windows, towers, rock faces and attractive waterfalls as well as presence of various formations of karst origin (caves, karstic pits). Composition of biological communities, mainly its flora elements, is to a great extent influenced by in the immediate vicinity of the site situated Hornádska kotlina Basin and its xerothermic communities. Influence of the recent biological corridor of the Hornád River valley allowing penetration of new flora species onto the site is also apparent. Unusual range of topography promotes a mosaic occurrence of various types of communities in which thermophilous assemblages of plants are interspersed with montane communities and calcicole communities with acidophilic ones. The site represents a major part of the geomorphological unit of Galmus noted for its outstanding natural beauty.

Ciele ochrany

The site is of significant conservation value for its semi-natural forest communities in situations of distinct karstic landscape typical for its sharply modelled broken topography. The site supports a number of dealpine communities of rocky habitats with the occurrence of species Slovakian pasque-flower Pulsatilla slavica. Fragments of meadow and fen habitats are also featured. Local karstic landscape is noted for the occurrence of a whole number of caves important for the conservation of bat species. The site provides favourable habitat for large carnivores including gray wolf Canis lupus and common lynx Lynx lynx. The site overlaps with Volovské vrchy SPA. The site is representative of valuable karstic landscape and supports all major fauna and flora species of limestone built mountains of the Western Carpathians. It is noted for high diversity of various habitats (14) out of which well-preserved forest and rocky habitats are most acknowledged.

Zraniteľnosť

The site is particularly sensitive to the impact of tourism (increased numbers of visitors), changes in management of forest and agricultural land and shifts in crop cultivation on agricultural land.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 6.041 % private - 0.276 % state - 87.065 % towns and municipalities - 0.156 % urbarial communities - 6.462 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
G - ľudské vplyvy  
  športové a rekreačné štruktúry
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Aconitum firmum, Aconitum moldavicum, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris, Aster amelloides, Bufo bufo, Carex davalliana, Carex flava, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Clematis alpina, Clematis recta, Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Crepis conyzifolia, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Drosera rotundifolia, Dryomys nitedula, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Gentiana cruciata, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gentianopsis ciliata, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Lacerta agilis, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Parnassia palustris, Parnassius mnemosyne, Pedicularis palustris, Phyllitis scolopendrium, Primula auricula subsp. hungarica, Pseudorchis albida, Pyrola chlorantha, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Silene otites, Soldanella carpatica, Sorex araneus, Sorex minutus, Spiraea media, Taxus baccata, Trientalis europaea, Triturus vulgaris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lopinga achine (Scopoli, 1763) očkáň mätonohový motýle 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov