Kuchynská hornatina

Kód územia

SKUEV0276

Výmera územia

3274,920 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Kuchyňa, Modra, Pernek, Pezinok

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,36361111

Zemepiská dĺžka

17,21083333

Nadmorská výška (m)

Max

752

Priemerná

493

Min

251

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Cordulegaster heros, Limoniscus violaceus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rhysodes sulcatus, Rosalia alpina

Popis územia

Complex of predominantly beech forests on the crystalline complex of Malé Karpaty Mts., i.e. acid rocks surrounded with the karst areas. The highest hills of the site exceed an altitude 700 m.

Ciele ochrany

Natural beech forests and Tilio-Acerion forests on slopes, ravines and screen on crystaline complex of Malé Karpaty Mts. The site is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area and proposed Malé Karpaty SPA.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the site is low.

Vlastníctvo

private - 0.458 % state - 99.542 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba ropy, alebo plynu
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Bufo viridis, Lacerta agilis, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana dalmatina