Alúvium Ipľa

Kód územia

SKUEV0257

Výmera územia

250,640 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Ipeľské Predmostie, Tešmák

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,07111111

Zemepiská dĺžka

19,07638889

Nadmorská výška (m)

Max

136

Priemerná

131

Min

127

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cobitis taenia, Lutra lutra, Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Unio crassus, Zingel streber

Popis územia

Within the Ipeľ River catchment area, the site is unparalleled for it represents the last unregulated section of the watercourse and provides home to a unique blend of fauna and flora species. Moreover, during spring floods it is considered an extremely important resting place for the populations of migrating birds.

Ciele ochrany

The site represents fairly extensive alluvium with still unregulated meandering stretch of Ipeľ River. The watercourse is surrounded by well-preserved riparian vegetation featuring species native to the site. Alluvium is formed by regularly mowed hay meadows of mesophilous as well as very valuable habitats of stagnant water and wetlands featuring a whole number of rare and endangered species of fauna and flora.

Zraniteľnosť

Pollution of Ipeľ River, gradual entrenchment of its channel deeper into river alluvium and potentially also efforts to canalise the water course channel are seen as the most serious threats to the current status of the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 94.13 % private - 5.87 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie

Ostatné druhy

Butomus umbellatus, Carex melanostachya, Clematis integrifolia, Gratiola officinalis, Lacerta agilis, Leucojum aestivum, Lycopus exaltatus, Myriophyllum verticillatum, Rana dalmatina, Sagittaria sagittifolia, Scutellaria hastifolia, Stellaria palustris, Stylurus flavipes, Thalictrum lucidum, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 81,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 53,3 26,7 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 91,7 8,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov