Tribeč

Kód územia

SKCHVU031

Výmera územia

24227,489 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel.: +421 37 776 49 00
fax: +421 37 651 71 52
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Bádice, Baštín, Čeľadince, Dolné Lefantovce, Dolné Sľažany, Dvorany nad Nitrou, Horné Lefantovce, Hosťovce, Hrušovany, Janova Ves, Jelenec, Kamanová, Klátova Nová Ves, Koniarovce, Kostoľany pod Tribečom, Kovarce, Krnča, Ladice, Lovce, Ľudovítová, Mechenice, Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany, Sokolníky, Solčany, Súlovce, Topoľčany, Velčice, Veľké Bošany, Výčapy-Opatovce, Zlatno, Žirany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,47295519

Zemepiská dĺžka

18,22162893

Nadmorská výška (m)

Max

828

Priemerná

339

Min

172

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila heliaca, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Coturnix coturnix, Ficedula albicollis, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria

Popis územia

Územie zahrnuje centrálnu časť pohoria Tribeč. Tato je tvorená vyzdvihnutým The site includes the central part of the Tribeč Mts.. It is built of a raised granodiorite core disposed of a cover of deposited triassic quarzites. Partially the carbonate mesosoic deposits are present. Dominant vegetation types are floriferous and submountain beech forests and maple mountain forests. The oak stands occur in the slopes of Veľký Tribeč. In the northwestern part of the site there are so-called quarzite hills with typical acidophilous vegetation developed there, in the southern part there is on calcites xerophile vegetation very rich in species developed there. Percentage within biogeographic regions: Alpine 93.835%, Pannonic 6.165%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila heliaca. Regularly nest here more than 1% of national population of Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Ficedula albicollis, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Streptopelia turtur, Phoenicurus phoenicurus, Muscicapa striata and Sylvia nisoria.

Zraniteľnosť

Forest management measures such as inappropriately timed felling (spring/autumn felling), regeneration of forest stands colliding with the onset of the Imperial eagle (Aquila heliaca) breeding season, removal of the old hollowed trees, stubs, broken trees, windthrows, etc., pose substantial threat to the general welfare of bird species subject to conservation efforts. On the other hand, strip clear-cutting applied upon the end of common breeding season is seen as benefiting the Imperial eagle lifestyle. From the conservation point of view it is desirable to pay adequate attention to the following: excess hunting (birds of prey and owl species shooting), insufficient technical protection of power lines on feeding grounds (fatalities caused by electrocution), application of chemicals in agriculture, hang gliding and the gradual disappearance of traditional forms of pasture management from the area.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  železnice
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  športové a rekreačné štruktúry
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Adonis vernalis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Dictamnus albus, Galanthus nivalis, Iris graminea subsp. graminea, Lilium martagon, Limodorum abortivum, Ophrys apifera, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Teucrium scorodonia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 84,6 15,4 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 57,1 42,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 36,4 45,5 18,1 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov