Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 232 - 252 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 3260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Vo4 3260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
nížinné krovinné vrbiny 5110000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
nížinný potok 8141000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
nížinný tok (potamál) 8140000 Nechránené Detail v atlase
Nízke subalpínske kroviny Kr5 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 3130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea Vo1 3130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár Vo5 3140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 3140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
opustené tažobné jamy A430000 Nechránené Detail v atlase
opusteniská A410000 Nechránené Detail v atlase
opustený ovocný sad A121100 Nechránené Detail v atlase
opustený vinohrad A122100 Nechránené Detail v atlase
ovocné sady a vinohrady A120000 Nechránené Detail v atlase
ovsíkové a trojštetové lúky podhorské a horské 3521200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
ovsíkové lúky nížinné a podhorské 3521100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske slané stepi a slaniská Sl3 1530 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske slané stepi a slaniská 1530 1530 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase