Kľúčovské rameno

Kód územia

SKUEV0293

Výmera územia

475,220 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Číčov, Kľúčovec, Medveďov, Sap

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,78772786

Zemepiská dĺžka

17,67587086

Nadmorská výška (m)

Max

113

Priemerná

110

Min

108

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Cucujus cinnaberinus, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Graphoderus bilineatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lutra lutra, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

The site is located in the Danube River alluvium and consequently, it is influenced by the hydrological regime of the river; it is flooded regularly. Geological basement is formed by the gravel-sand deposits.

Ciele ochrany

Well-preserved willow-poplar fllodplain forests and the standing waters plant communities. Significant populations of the annexed fish species and population of Microtus oeconomus. The site overlaps with the Dunajské luhy SPA, Dunajské luhy Ramsar Site and Dunajské luhy Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the water management adjustments, hydrological regime changes and current forest management in the riparian off-shore areas.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 12.739 % private - 22.238 % state - 39.799 % towns and municipalities - 25.223 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  lodné cesty
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Hyla arborea, Natrix natrix, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 40,0 20,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 33,3 0,0 66,7 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov