Horný tok Hornádu

Kód územia

SKUEV0290

Výmera územia

348,470 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

27.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Betlanovce, Hrabušice, Hranovnica, Kravany, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Vikartovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,98722222

Zemepiská dĺžka

20,38166667

Nadmorská výška (m)

Max

741

Priemerná

604

Min

528

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbus meridionalis, Bombina variegata, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Lutra lutra, Triturus montandoni, Unio crassus

Popis územia

With the exception of human settlements the watercourse bears all typical features of natural waterway with well-preserved floodplain harbouring diverse communities of hay meadows. Large tracts of the site support great diversity of natural and semi-natural habitats in the traditional landscape setting. The site is also valuable for nature conservation important fragments of fen habitat.

Ciele ochrany

The site is noted for the well-preserved floodplain of Hornád River upper course featuring natural river channel with sings of braiding surrounded by rich riparian forest stands with transitions to alluvial meadows. The site is important for the preservation of stable populations of Eudontomyzon spp. and Lutra lutra and, from the botanical point of view, for the preservation of valuable plant communities of fen and wetland habitats.

Zraniteľnosť

The key threat factors include potential intensification of agricultural production in the adjacent area of the site and non-existent water management utilities in nearby village settlements (sewage system, water treatment facilities). The latter one has not been considered as a serious problem yet.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 61.271 % church - 2.72 % private - 32.959 % state - 3.05 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  kemping
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
J - prirodzené zmeny systému  

Ostatné druhy

Alcedo atthis, Anguis fragilis, Aquila pomarina, Bufo bufo, Bufo viridis, Carex cespitosa, Carex davalliana, Carex flava, Carex paniculata, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Cottus poecilopus, Coturnix coturnix, Crex crex, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza majalis, Epipactis palustris, Lacerta agilis, Martes foina, Martes martes, Menyanthes trifoliata, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Natrix natrix, Pedicularis palustris, Pernis apivorus, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia, Primula farinosa, Rana temporaria, Salix rosmarinifolia, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Saxicola torquata, Sorex araneus, Sorex minutus, Thymallus thymallus, Triglochin maritima, Triglochin palustre, Triturus vulgaris, Trollius altissimus, Valeriana simplicifolia, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov