Orava

Kód územia

SKUEV0243

Výmera územia

417,720 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Bziny, Dlhá nad Oravou, Dolná Lehota, Dolný Kubín, Horná Lehota, Istebné, Kňažia, Kraľovany, Krásna Hôrka, Krivá, Malý Bysterec, Medvedie pri Tvrdošíne, Medzibrodie nad Oravou, Mokraď, Nižná, Oravský Podzámok, Párnica, Podbiel, Poruba-Geceľ, Sedliacka Dubová, Stankovany, Tvrdošín, Veličná, Veľký Bysterec, Zábrež, Záskalie, Žaškov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,25805556

Zemepiská dĺžka

19,35972222

Nadmorská výška (m)

Max

610

Priemerná

509

Min

425

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Cottus gobio, Hucho hucho, Lutra lutra, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Romanogobio uranoscopus, Triturus montandoni, Unio crassus, Zingel streber

Popis územia

The site is noted as one of the most important watercourses of the Západné Beskydy Mts. flysch area. Among its natural features of prominent value there are several small gorges (Podbiel, nad Dolným Kubínom) with exposed basement of limestone rocks noted for the fossils presence.

Ciele ochrany

The site represents the longest unregulated river stretch of the foothill location in Slovakia. It creates the favourable conditions for existence of several species of fish of national importance Hucho hucho, Gobio uranoscopus, Zingel streber and Cottus gobi, etc.

Zraniteľnosť

All key threat factors derive from the high density of population in the river valley and typically include potential for the pollution of river by wastewaters from local households, industrial facilities and agricultural units.

Vlastníctvo

private - 96.492 % towns and municipalities - 3.508 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  továrne
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s priemyselným odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  genetické znečistenie (flóra)
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)
  predátorstvo

Ostatné druhy

Alburnoides bipunctatus, Barbus barbus, Bufo viridis, Cottus poecilopus, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Chondrostoma nasus, Lacerta agilis, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Thymallus thymallus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 33,3 66,7 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov