Prosečné

Kód územia

SKUEV0192

Výmera územia

2300,460 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

05.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 426 08 00
Slovak Republic
kpt. Nálepku 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Dlhá Lúka, Huty, Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Malatiná, Prosiek, Veľké Borové

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,17555556

Zemepiská dĺžka

19,50416667

Nadmorská výška (m)

Max

1372

Priemerná

954

Min

632

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8120 - Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Canis lupus, Cypripedium calceolus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis myotis, Pulsatilla slavica, Rhinolophus hipposideros, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo angustior

Popis územia

The site is noted for a very rich mosaic of various topographic phenomena underlain by its limestone basement. Phenomena featured include rock towers, canyons, rock balconies, cliffs, underground watercourses and springs. Prosiecka dolina Valley belongs to one of only two valleys of the Carpathians whose canyons, although originally being formed by running water, now feature only seasonal watercourses. Water fills the canyon only for a short period of time during spring thaw and in situations of substantial precipitation. For the rest of the year, the water flows underground. Research into the area topography has resulted in the identification of several shorter caves; longer cave system assumed to exist still awaits serious scientific exploration.

Ciele ochrany

The site represents a rich mosaic of various habitats including relic pine woods, Asperulo-Fagetum beech forests (9130), scree forests and the biological communities of limestone crevices and scree. The site is noted for the presence of more than 20 different species of orchids as well as many elements of dealpine and prealpine flora. It also provides important nesting grounds for several species of endangered birds of prey. On top of that, it also harbours several large carnivores. Its northern sections feature well-preserved pasturelands and fens with high content of carbonates.

Zraniteľnosť

The key threat factors include timber harvesting in forests, high intensity livestock grazing and the abandonment of regular management practices. Absence of regular management in case of meadow and fen habitats inevitably leads to seral processes whose direct result are unwelcome changes of their communities.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 12.861 % private - 3.609 % state - 32.034 % urbarial communities - 51.497 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie

Ostatné druhy

Bufo viridis, Cephalantera damasonium, Cephalantera longifolia, Cephalantera rubra, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis atrorubens, Epipactis komoricensis, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Goodyera repens, Gymnadenia odoratissima, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Leontopodium alpinum, Malaxis monophyllos, Muscardinus avellanarius, Nyctalus noctula, Ophrys insectifera, Orchis mascula supsp. signifera, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Podacris muralis, Pseudorchis albida

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov