Dukla

Kód územia

SKUEV0048

Výmera územia

6860,580 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Čertižné, Dlhoňa, Driečna, Habura, Havranec, Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Medvedie, Nižný Komárnik, Príkra, Roztoky, Suchá, Šarbov, Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,36722222

Zemepiská dĺžka

21,84416667

Nadmorská výška (m)

Max

811

Priemerná

556

Min

362

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Carabus variolosus, Cucujus cinnaberinus, Isophya stysi, Liparis loeselii, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rhysodes sulcatus, Rosalia alpina, Triturus cristatus, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo angustior

Popis územia

Well-preserved beech stands and beech mixtures with especially fir and valuable broadleaved tree species represent the site. The flysch geological basement is formed especially by sand- and claystones. Soils are the Cambisols and Fluvisols often with the gleyed bottom layers. The site belongs to the two different climate subregions – moderately warm, moderately humid to humid and moderately cool. The relief is mostly of the upland character.

Ciele ochrany

Maintenance of the beech forest communities (native wood composition, well-preserved structure and rich herbaceous undergrowth), which include the enclaves of the wetland communities rich in Orchidaceae and Calluna vulgaris communities. The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The site is threatened mainly by the inappropriate forestry practices, which destroy the native natural forests with consequential afforestation with the allochthonous wood species (spruce, pine, larch) and building of the slope roads on the instable flysch basement, what leads to soil and water erosion.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 8.201 % other communities - 0.128 % private - 16.588 % state - 72.592 % urbarial communities - 2.491 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
G - ľudské vplyvy  
  lyžiarske stredisko
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Agrimonia procera, Anguis fragilis, Argynnis laodice, Aromia moschata moschata, Astacus astacus, Betula obscura, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Eriophorum vaginatum, Felis silvestris, Lacerta agilis, Listera ovata, Maculinea arion, Martes martes, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Nyctalus noctula, Parnassia palustris, Phyllitis scolopendrium, Pipistrellus pipistrellus, Pirata uliginosus, Plecotus auritus, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Scopolia carniolica, Spiranthes spiralis, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 91,7 8,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Liparis loeselii hľuzovec Loeselov vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 33,3 66,7 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 16,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov