Hrušovská lesostep

Kód územia

SKUEV0352

Výmera územia

40,100 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Hrušov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,59944444

Zemepiská dĺžka

20,62611111

Nadmorská výška (m)

Max

569

Priemerná

457

Min

275

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Isophya stysi, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Stenobothrus eurasius

Popis územia

The site harbours plant communities typical for xerothermic steppe type forest of Slovakia. Communities dominant to the site include those associated with habitat type 91H0* Pannonian woods with Quercus pubescens, flowering ash Fraxinus ornus and cornelian cherry Cornus mas. In addition, the site supports communities of 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland faciea on calcareous substrates (Festuco-Brometalia), 6240* Sub-Pannonic steppic grasslands and 6110* rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso - Sedion albi. Geological basement is formed by carbonate rocks predominated by limestone and dolomite that sporadically protrude the surface to form exposed rocky outcrops. Due to the basement, substrates are typical for a high content of skeletic particles. The site encompasses an exceptionally high number of underground cavities, abysses and caves (8310 Caves not open to public) while fostering several species of flora and fauna of international importance (Lacerta agilis, Elaphe longissima, several species of bats) as well as a few species of endemic (Aconitum moldavicum, Alyssum montanum subsp. brymii, Campanula xylocarpa) and nationally protected plants (Adonis vernalis, Orchis tridentata, Viola kitaibeliana).

Ciele ochrany

The site is situated in the Slovenský kras NP / Slovak Karst NP holding at the same time the status of the UNESCO - MAB Biosphere Reserve. It also falls within the territory of the Important Bird Area (IBA) Slovenský kras and pending Slovenský kras SPA. The site provides valuable nesting grounds for a number of bird species of European importance, such as Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio and Caprimulgus europaeus. Species of national importance are, among others, represented by a tiny brownish bird rock bunting Emberiza cia. The site is noted for plethora of underground karstic features of outstanding natural beauty (caves, abysses) that have under the name "Caves of Aggtelek and Slovak Karst" been inscribed into the UNESCO World Heritage List (cross border site with Hungary). These underground phenomena are noted as valuable wintering grounds for several species of bats. The site represents a very good example of xerothermic plant communities of limestone hillsides and has been under continuous protection since 1954 when it was designated a national nature reserve.

Zraniteľnosť

Implementation of the non-sensitive forest management practices can lead to undesirable changes in the status of local forest communities and their biological diversity. Typical features of local meadow and pasture communities are under threat of immediate extinction provided traditional forms of land management are to disappear. Illegal disposal of waste (establishment of unauthorised dumping sites) is seen as particularly harmful to the environment. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

private - 2.118 % state - 97.882 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  iné spôsoby dopravy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Aconitum moldavicum, Adonis vernalis, Alyssum montanum subsp. brymii, Anemone sylvestris, Asyneuma canescens, Campanula xylocarpa, Cephalanthera damasonium, Elaphe longissima, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Iris pumila, Lacerta agilis, Lilium martagon, Myotis daubentonii, Onosma visianii, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Plecotus austriacus, Scorzonera purpurea, Silene bupleuroides, Silene viridiflora, Stipa pulcherrima, Viola kitaibeliana, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zub., 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (PALLAS) 1771 Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov