Devínske alúvium Moravy

Kód územia

SKUEV0312

Výmera územia

155,680 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Devínska Nová Ves

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,22555556

Zemepiská dĺžka

16,95944444

Nadmorská výška (m)

Max

144

Priemerná

140

Min

137

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Castor fiber, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Gymnocephalus baloni, Lutra lutra, Lycaena dispar, Myotis myotis, Ophiogomphus cecilia, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Triturus dobrogicus, Unio crassus

Popis územia

The site with a high level of vulnerability (recreation, bridge, water route Dunaj-Odra-Labe).

Ciele ochrany

The site is a part of the Niva Moravy / Morava Flooplain Ramsar Site and it represents a significant example of the floodplain hardwood forests and grasslands communities in the Morava River alluvial area within Slovakia. There are aslo the natural eutrophical and mesotrophical standing waters communities present in the site. The site is also important due to the presence of the invertebrate species of national importance (Mantis religiosa, Oberea euphorbiae, Meloe violaceus, Carabus cancellatus).

Zraniteľnosť

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities, mire willow scrubs, riparian willow scrubs and eutrophic humid grasslands. They are important for the presence of rare and endangered flora and fauna species in the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.054 % state - 24.095 % agricultural organizations - 66.711 % private - 28.176 % towns and municipalities - 5.113 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  továrne
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Allium angulosum, Anas acuta, Anas crecca, Anas penelope, Anser anser, Anser fabalis, Anthus spinoletta, Aphanes arvensis, Ardea purpurea, Artemisia pontica, Aster amelloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, Barbarea stricta, Bromus squarrosus, Bucephala clangula, Butomus umbellatus, Callitriche palustris, Carex stenophylla, Circus pygargus, Clematis integrifolia, Clematis recta, Corvus frugilegus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza calandra, Emberiza schoeniclus, Erysimum diffusum, Esox lucius, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gratiola officinalis, Haematopus ostralegus, Hyla arborea, Iphiclides podalirius, Larus cachinnans, Larus canus, Larus ridibundus, Leuciscus idus, Locustella luscinioides, Lota lota, Mergus albellus, Mergus merganser, Motacilla flava, Myosurus minimus, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Oenanthe oenanthe, Oenanthe silaifolia, Otis tarda, Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Pipistrellus pipistrellus, Plantago altissima, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podospermum canum, Pulicaria dysenterica, Rana lessonae, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Seseli hippomarathrum, Silurus glanis, Streptopelia decaocto, Stylurus flavipes, Tachybaptus ruficollis, Thalictrum flavum, Thalictrum lucidum, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Xanthium strumarium, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya costata BR. 1878 kobylka rovnokrídlovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov