Devínske alúvium Moravy

Kód územia

SKUEV0312

Výmera územia

155,680 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Devínska Nová Ves

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,22555556

Zemepiská dĺžka

16,95944444

Nadmorská výška (m)

Max

144

Priemerná

140

Min

137

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Castor fiber, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Lutra lutra, Lycaena dispar, Myotis myotis, Ophiogomphus cecilia, Rhodeus sericeus amarus, Triturus dobrogicus, Unio crassus

Popis územia

The site with a high level of vulnerability (recreation, bridge, water route Dunaj-Odra-Labe).

Ciele ochrany

The site is a part of the Niva Moravy / Morava Flooplain Ramsar Site and it represents a significant example of the floodplain hardwood forests and grasslands communities in the Morava River alluvial area within Slovakia. There are aslo the natural eutrophical and mesotrophical standing waters communities present in the site. The site is also important due to the presence of the invertebrate species of national importance (Mantis religiosa, Oberea euphorbiae, Meloe violaceus, Carabus cancellatus).

Zraniteľnosť

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities, mire willow scrubs, riparian willow scrubs and eutrophic humid grasslands. They are important for the presence of rare and endangered flora and fauna species in the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.054 % state - 24.095 % agricultural organizations - 66.711 % private - 28.176 % towns and municipalities - 5.113 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  továrne
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Allium angulosum, Aphanes arvensis, Artemisia pontica, Aster amelloides, Barbarea stricta, Bromus squarrosus, Butomus umbellatus, Callitriche palustris, Carex stenophylla, Clematis integrifolia, Clematis recta, Erysimum diffusum, Esox lucius, Gratiola officinalis, Hyla arborea, Iphiclides podalirius, Leuciscus idus, Lota lota, Myosurus minimus, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Oenanthe silaifolia, Pipistrellus pipistrellus, Plantago altissima, Podospermum canum, Pulicaria dysenterica, Rana lessonae, Seseli hippomarathrum, Silurus glanis, Stylurus flavipes, Thalictrum flavum, Thalictrum lucidum, Xanthium strumarium, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya costata BR. 1878 kobylka rovnokrídlovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov