Kačenky

Kód územia

SKUEV0311

Výmera územia

281,410 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,61611111

Zemepiská dĺžka

16,95027778

Nadmorská výška (m)

Max

153

Priemerná

152

Min

149

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Aspius aspius, Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lucanus cervus, Ophiogomphus cecilia, Rhodeus sericeus amarus, Triturus dobrogicus, Unio crassus, Zingel zingel

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities, mire willow scrubs, riparian willow scrubs and eutrophic humid grasslands. They are important for the presence of rare and endangered flora and fauna species in the site.

Ciele ochrany

The site is a part of the Niva Moravy / Morava Flooplain Ramsar Site and it represents a significant example of the floodplain hardwood forests and grasslands communities of meadows in the Morava River alluvial area within Slovakia. There are aslo the natural eutrophical and mesotrophical standing waters communities present in the site. The site is also important due to the presence of the invertebrate species of national importance (Mantis religiosa, Oberea euphorbiae, Meloe violaceus, Carabus cancellatus).

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 4.228 % state - 90.198 % private - 33.101 % state - 66.873 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Agrilus ater, Agrilus auricollis, Anisarthron barbipes, Anthaxia (Anthaxia) manca, Aulonium trisulcum, Bothrideres contractus, Bufo bufo, Bufo viridis, Butomus umbellatus, Carabus cancellatus, Cetonischema aeruginosa, Clematis integrifolia, Clematis recta, Cnidium dubium, Cyprinus carpio, Esox lucius, Galanthus nivalis, Gratiola officinalis, Helix pomatia, Hydrophilus piceus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lestes viridis, Leuciscus cephalus, Leuciscus idus, Leucojum aestivum, Lota lota, Mantis religiosa, Martes martes, Meles meles, Meloe violaceus, Molinia caerulea, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Nuphar lutea, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Nymphaea alba, Oberea (Amaurostoma) euphorbiae, Omophron limbatum, Peucedanum palustre, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Sagittaria sagittifolia, Saperda (Saperda) perforata, Saperda (Saperda) punctata, Saturnia pyri, Stylurus flavipes, Sympetrum pedemontanum, Tinca tinca, Trapa natans, Triturus vulgaris, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 70,0 0,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 20,0 50,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 14,3 57,1 28,6 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 75,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov